Tjenestedesigner for konseptutredningsprosjekt i arkiv- og informasjonsbehandling

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-03-3468
Published: 2020-03-06

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES

Prosjektet skal i første konseptfase identifisere og delutrede konsepter for å digitalisere arkivfunksjonen basert på den forutgående forstudien. Konsepter skal kunne realiseres på kort, mellomlang og lang sikt i form av prosjekter eller andre tiltak. NHN skal involvere etatene i valg og utredning av konsepter, både ved deltakelse i arbeidet og gjennom fremleggelse av konseptvalg og anbefalinger i Strategisk forum. Dette for å sikre at konseptene munner ut i prosjekter/tiltak som gir høy nytteverdi for etatene. Det er derfor viktig at etatene involveres tidlig i konseptfasen. 

På lang sikt er hensikten at gjenfinning, gjenbruk og deling av dokumentasjon skal gå sømløst. Dette vil gjøre at helseforvaltningen i større grad oppfyller lovkravet (jf. § 1 Offentleglova) om gjennomsiktig forvaltning og innsyn i prosesser og dokumenter. Helseforvaltningen er også underlagt arkivloven som stiller krav til håndtering av dokumentasjon i offentlig sektor. NOU 2019:95 med forslag til ny arkivlov slår fast at dokumentasjonen er nødvendig for en åpen og gjennomsiktig offentlig forvaltning som er gjenstand for allmennhetens kontroll. Noe som vil føre til mer effektiv tidsbruk knyttet til arkivering og saksbehandling og som igjen vil føre til bedre kvalitet og ressursbruk. 

Etterprøvbarhet er viktig, uavhengig av offentlighetslova. Like viktig er det at dokumentasjonen er tilgjengelig for gjenbruk, internt og for ekstern bruk.

Som tjenestedesigner i Digitalisert arkivfunksjon vil arbeidsoppgaver innebære å:

 • sette deg inn i problembeskrivelsen slik den er beskrevet i forstudien
 • vurdere om behovene og dagens problemer er tilstrekkelig beskrevet og gyldige
 • identifisere de områdene som eventuelt bør belyses nærmere, og konkretisere de områdene sammen med prosjektressursene
 • delta i planleggingen av konseptfasen
 • bistå i utarbeidelsen av vurderingskriterier
 • bistå i spesifiseringen av behovet og bidra til å utvikle gode konsepter
 • bistå med å organisere konseptutviklingen og lede idemyldringer/arbeidsmøter
 • bidra med å lage beslutningsunderlag for konseptene man ønsker å utrede
 • bruke relevante tjenestedesign-verktøy i konseptfasen
 • Påbegynne arbeidet med å pakketere konseptene 

Konsulenten skal ha anledning til å sitte fysisk i kundens lokale på Skøyen i Oslo 1-2 ganger i uken, og må regne noen dager ute hos etatene, lokalisert i Oslo.

Konsulenten som tilbys må ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner, samt evne til å visualisere funn i egnede format.

 Absolutte-krav til kompetanse:

 • ha minimum 5 års erfaring med å lede og fasilitere tjenestedesignprosesser
 • ha minimum 5 års erfaring med og evne å lede og fasilitere idé- og konseptfaser
 • ha erfaring med verktøy og metoder tilknyttet kreative prosesser, herunder workshops
 • ha erfaring med og evne å visualisere og omsette ideer til konsepter
 • evne å fremstille komplekse problemstillinger med stort aktørbilde
 • ha anledning til å kunne sitte fysisk i kundens lokaler på Skøyen i Oslo 1-2 ganger i uken
 • ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

Fordel hvis konsulenten har erfaring med:

 • arkiv- og informasjonsbehandling
 • erfaring med arbeid i offentlig sektor
 • erfaring med gevinstkartlegging og -realisering
 • kan vise til en portefølje med relevant arbeid eller eksempler

Required skills:
tjenestedesign idé- og konseptfaser

Desired skills:
offentlig sektor

Competence area

Design, Project management, Other

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-06-15

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP