Teamleveranse - Nye prismodeller og konsepter

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-11-7585
Published: 16.11.2020

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har ambisiøse målsetninger om grønn mobilitet der kollektivtrafikken inngår som en grunnleggende forutsetning. 

Det er et felles mål å sikre et sømløst, attraktivt og rimelig kollektivnettverk, som bidrar til vekst i andelen kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil i hele regionen. Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, og har derfor bedt Ruter, Brakar og ØKT om å utrede, og anbefale en ny felles pris- og betalingsmodell for mobilitet i Oslo og Viken. 

Dagens pris- og betalingsmodell med inndeling i soner og valget mellom å betale for den enkelte reise eller for en periode i forkant, har ligget til grunn i lengre tid. Det er flere forhold som tilsier en utredning av en ny pris- og betalingsmodell: 

 • Sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune til Viken fylkeskommune bidrar til, sammen med ett tett samarbeid mellom Oslo kommune og tidligere Akershus fylkeskommune, at en større region kan ses under ett. 
 • Mobilitetstilbudet og behovet for å håndtere nye transportformer er i utvikling. 
 • De senere årene har det også vært en betydelig utvikling i digitale betalingsløsninger som kan gi muligheter for å øke kollektivtrafikkens konkurransekraft overfor privatbil. 
 • Dagens pris- og betalingsmodell gir noen uheldige utslag for relativt korte lokale reiser på tvers av sonegrensene. 
 • Dagens pris- og betalingsmodell, der 30- dagersbilletter er den prioriterte og dominerende billettypen, gir en relativ høy inngangsport til kollektivtransporten og gir små incentiver til å begrense reiser i rush. 

Utredningen skal legge til grunn en bred kunnskapsbasert tilnærming, der også erfaringer fra andre byer og områder, relevant forskning, teknologiske muligheter og begrensninger blir belyst. I anbefalingen skal det vurderes flere alternative pris- og betalingsmodeller, der videreføring av sonebasert modell («nullalternativet») og en distansebasert modell skal inngå i de alternativene som utredes. 

En ny felles pris- og betalingsmodell skal

 • sikre inntekter, være rettferdig og motivere til at reiseatferden utvikles i en mer bærekraftig retning
 • gjøre mobiliteten mer klima- og miljøvennlig, blant annet ved å øke markedsandelen til gange, sykkel og kollektiv på bekostning av motorisert transport med privatbil
 • gjøre det enkelt og forutsigbart for alle å reise kollektivt på tvers av kollektivselskaper og administrative grenser, og bidra til bedre samspill mellom bærekraftige transportformer 
 • ivareta mobilitet i hele området, fra byer til spredtbygde områder 
 • være fleksibelt for ulik politisk styring, nivå på offentlig kjøp og tiltak for særskilte trafikantgrupper 
 • bidra til effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og materiell 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Vi er nå i innsiktsfasen hvor vi samler innsikt i flere dimensjoner for å sikre at utredningen har en bred kunnskapsbasert tilnærming. Vi samler informasjon og innsikt internt fra kollektivselskapene (reisevaner, reisestrømmer, ulike rapporter og analyser etc.), samt erfaringer fra kollektivselskaper i andre land. 

Vi ser på eksterne faktorer som regulatoriske- og teknologiske faktorer, vi kartlegger mobilitetsbransjen og trender, vi ser til andre bransjer og industrier som har gjort store grep rundt prising, vi ser til forskning som er gjort, og vi kartlegger hva som finnes av ulike prismodeller. Alt dette vil vi innen nyttår ha strukturert og satt sammen i en innsiktsrapport, som skal gi oss et overblikk og en god oversikt over både nå sitasjonen samt hvordan fremtiden vil se ut. I tillegg gjøres det et stort stykke arbeid i å kartlegge brukerbehov, hvor prosjektet vil utarbeide brukerreiser. Brukerbehovene sammen med innsiktsrapporten vil underbygge en business case og danne basis for test og videre arbeid med ulike prismodeller. 

Hovedoppgaven går ut på å utvikle prismodeller, og dernest hypotese teste modellene på basis av innsiktsrapporten og brukerbehovene. Prosjektet til grunn at overordnede konsepter og prismodeller blir vurdert og scopet ned av prosjektgruppen, slik at kun de prismodellene med høy sannsynlighet for å bli valgt skal valideres hos kundene. Dersom en eller flere prismodeller ender opp som validert, anbefales et grundigere testløp videre for aktuelle kandidater. Dette løpet er ikke en del av prosessen beskrevet her. 

Prismodeller skal være tilpasningsdyktige for å ivareta kundenes behov og nye mobilitetsformer.

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Kompetanse og erfaring med utredning og utvikling av prismodeller, som eksempelvis, sonebasert prising, distansebasert prising, dynamisk prising, m.m.
 • bred kompetanse innenfor analyse – og prisfaget
 • kunne måle effekten av de ulike prismodellene opp imot ulike mål. Eksempler på slike mål kan være rettferdighet, økt bærekraftig mobilitet, økt sosial utjevning, økte inntekter
 • ha egnet metodikk og verktøy til utredning, testing og implementering av en prismodell
 • Kompetanse og forståelse av kollektivtrafikkens betydning i et bærekraftig samfunn
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • god innsikt og forståelse av mulig gjørende teknologi for ulike prismodeller
 • god kompetanse og erfaring med forskning og nye trender innenfor offentlig transport
 • etablering av priskonsepter og prismodellering for kollektivtrafikkselskaper

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Prismodeller

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 2020-11-26

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen som docker-konteinere.‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎ Alt orkestreres......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Kandidatene må......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00