Prosjektleder - skjermtolking og andre digitale tjenester

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-02-8446
Published: 12.02.2021

Koronapandemien i 2020 har derimot ført til en markant økning i bruk av skjermtolking (samt telefontolking) som erstatter for fremmøtetolking. En kartlegging blant tolker i Nasjonalt tolkeregister utført av IMDi under nedstenging av landet mellom midten av mars og midten av juni, viser at 30 prosent av tolkene har fått flere oppdrag via skjerm. Tilbakemelding fra flere tolkeformidlere viser at det er både økt interesse og satsingsvilje når det gjelder skjermtolking. 

De nye rutiner knyttet til arbeidslivet med økt brukt av videokommunikasjon samt videokonsultasjoner for offentlig tjenesteyting, gir gode indikasjoner på at det vil være en varig endring når det gjelder bruk av videoteknologi. Både av effektivitet- og smittevernhensyn. For å bidra til å øke bruken, effektivisere organiseringen av og etablere et bedre grunnlag for skjermtolking i offentlig sektor, er det behov for et nasjonalt satsingsarbeid innen skjermteknologi og andre digitale løsninger innen bestilling av tolker, oppdragsplanlegging og språkteknologi. Satsingen består av fire deler: 

 • Kartlegge brukerbehovet for skjermtolking og andre digitale løsninger; 
 • Utarbeide en nasjonal strategi for skjermtolking og digitalisering, i samarbeid med relevante fagmiljøer og aktører innen feltet; 
 • Lage en opplæringsplan og kampanje i fjerntolking for offentlige ansatte og tolker; 
 • Tildele midler for å utvikle gode praksis innen skjermtolking og digitale tjenester 

 Behov

IMDI har behov for en prosjektleder som kan rigge, planlegge, strukturere og drive dette arbeidet. Prosjektleder vil jobbe i tospann med en fagperson i Avdeling tolk i IMDi, og prosjektet skal i sin helhet gjennomføres i dialog og samarbeid med relevante aktører på feltet. 

Tolkefeltet er uregulert og komplekst og prosjektleder må derfor kunne identifisere relevante problemstillinger, løfte frem og involvere aktuelle aktører i disse, samt trekke inn intern og ekstern spisskompetanse i spørsmål der det er nødvendig. 

Prosjektleder skal i første omgang utarbeide en hovedprosjektplan for en nasjonal satsing innen skjermtolking og andre digitale løsninger, samt underprosjektplaner for hver av de fire delene av satsingen som igangsettes i løpet av 2. kvartal 2021. Prosjektplanene skal være et veikart for å gjennomføre arbeidet med den nasjonale satsingen. Videre skal prosjektleder og fagperson i samarbeid vurdere hvordan delprosjektene på best mulig måte kan løses innenfor inneværende år, herunder vurdere hva som kan gjennomføres og hva som kan igangsettes og overføres til 2022. 

Tilbudt konsulent må ha dokumentert solid kompetanse innen: 

 • Prosjektstyring
 • Prosessledelse 

Det er svært ønskelig med erfaring fra: 

 • Innføring og bruk av (ny) teknologiske løsninger i offentlig sektor 
 • Kommunikasjonsteknologi 

Videre er det en fordel med kjennskap til: 

 • Offentlig forvaltning 
 • IMDi og direktoratets rolle som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor 

Personlige egenskaper hos konsulenten: 

 • God evne til å opparbeide tillit hos alle som blir involvert i 
 • prosjektet 
 • Evne til å se å se helhet, men samtidig dykke ned i detaljene 
 • Strukturert arbeidsform 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Selvgående og løsningsorientert 
 • God på fremdrift og gjennomføring 
 • God på formidling og kommunikasjon, både muntlig og 
 • skriftlig 
 • Stor arbeidskapasitet 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.03.2021

Enddate

15.06.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00