Tjenestedesigner for Produksjonsplatform

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-07-7677
Published: 16.07.2021

NRKs produksjonsløsninger for lyd og bilde er under kontinuerlig utvikling. Parallelt med dette pågår det et teknologiskifte fra dedikerte kringkastingsløsninger til å ta i bruk teknologi fra IT-bransjen.

NRK skal flytte hovedkontor fra Marienlyst til Normannsløkka i løpet av 5–7 år. Det er rimelig å anta at det nye mediehuset vil ha en IP-basert produksjons-infrastruktur. For å tilpasse organisasjonen den nye virkeligheten, er det vedtatt å fornye produksjonsplattformen i dagens hovedkontor på Marienlyst. Dette handler bl.a. om å etablere en IP-basert produksjonsinfrastruktur, etablere nye, IP-baserte produksjonsfasiliteter, oppdatere eksisterende produksjonsfasiliteter til IP, samt å ta i bruk skytjenester der dette er formålstjenlig.

Anbefalinger fra markedet og fra andre mediehus er at NRK bør søke å etablere en felles, teknisk produksjonsplattform som alle produksjonssystemer bygges på. Denne plattformen må designes på en slik måte at den er robust, fleksibel og skalerbar, at den er i tråd med de til enhver tid gjeldende krav til sikkerhet, stabilitet, kontinuerlig drift og vedlikehold, samtidig som den gir gode og tydelige forutsetninger og rammer for utvikling av teknologiparken i NRK.

NRK har i dag en teknologiportefølje som bærer preg av å være bygd på toppen av tidligere teknologi gjennom en årrekke. På grunn av dette vil man finne arbeidsflyter som er basert på vaner som går et halvt århundre bakover i tid. Slike produksjonsmåter gir ikke nødvendigvis mening med dagens teknologi. Når ny produksjonsplattform skal etableres, er det viktig å vurdere på nytt hvordan systemer er bygd opp, hvordan arbeidsflyter kobler dem sammen og hvordan brukerne anvender systemene.

Erfaringene fra kringkastere som har vært gjennom en slik teknologitransformasjon, viser at den nye teknologien gir større fleksibilitet, men at den også medfører økt kompleksitet. Det handler blant annet om sentralisering av teknologi (økt fysisk avstand mellom menneske og maskin), økt bruk av fjernproduksjon, software-definerte nettverk, lagringsarkitektur, virtualisering, prioritering og optimalsering av ulike IT-tjenester osv. Bruk av IP som mediatransportbærer er også en ung og til dels uprøvd teknologi, som gjør utviklingsarbeid mer utfordrende. 

Tjenestedesigneren for produksjonsplattformen kommer til å være en av hovedaktørene for å sikre at NRK er klare til å flytte inn i nytt bygg. Arbeidsformen mellom designeren og de etablerte teknologimiljøene og brukere kommer til å være et tett samarbeid, hvor man må søke å lande gode beslutninger basert på brede innspill.

Stillingen

Tjenestedesigneren for produksjonsplattformen blir en del av teamet "Teknisk planlegging og arkitektur" som inngår i prosjektet "Modernisering av produksjonsplattformen". Dette prosjektet har fått i oppgave å lage en plan for – og sikre gjennomføring av – en modernisering av produksjonsplattformen, slik at NRK både tar i bruk ny teknologi for å sikre skalerbarhet og dekker morgendagens produksjonsbehov, samt gjør det enklere å gjennomføre flytteprosesser.

"Teknisk planlegging og arkitektur"  består av et knippe spesialister innenfor noen gitte kjerneområder – teknologi- og nettverksarkitektur, tjenestedesign og IT-sikkerhet, blant annet – som i tett samarbeid med de etablerte teknologimiljøene skal definere rammer, prinsipper og standarder for produksjonsplattformen og sikre at disse er i tråd med NRK overordnete ambisjoner og krav, og samtidig sikre at disse er gjennomførbare og blir gjennomført.

Teknologiavdelingen har et etablert UX/IX-fagmiljø med et fordelt ansvar for ulike teknologidomener. Disse blir tette og viktige samarbeidspartnere. De stiller med spesialkompetanse innenfor sine respektive domener, kjenner NRK godt og vil kunne bidra både med metode og prosess. De blir gode støttespillere for å sikre forankring til bruker- og teknologimiljøer, og støtte i prosesser du selv driver i prosjektet.

Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for å sikre god brukerforståelse i teknologidesignkontekst og legge til rette for  brukersentrisk innsiktsarbeid i moderniseringsprosjektet.
 • I samarbeid med tjenestedesigner- og UX-kollegaer skape overordnete, tverrfaglig gjennomgående og pragmatiske designprinsipper, eie disse på vegne av tjenestedesigner/UX-kollegiet og sikre at de bidrar til å styrke NRKs evne til god tjenestedesign.
 • Ha oversikt over "det store bildet", se paralleller mellom ulike bruker- og teknologiområder (og deres løsninger) og knytte disse sammen der det gir mening og gevinst.
 • Trekke inn erfaringer på tvers i tjenestedesigner- og UX-kollegiet og sikre at gode ideer deles og videreutvikles.
 • Fra et arbeidsflytsperspektiv bidra til at systemer som onboardes er i tråd med overordnete krav til sikkerhet, stabilitet, kontinuerlig drift og vedlikehold, samtidig som den gir gode og tydelige forutsetninger og rammer for utvikling av teknologiparken i NRK.
 • Sammen med tjenestedesigner- og UX-kollegaer og andre relevante samarbeidspartnere bidra til at NRK bygger en plattform som gjør oss i stand til å tilby de riktige verktøyene til brukerne.
 • Søke kunnskap fra andre tilsvarende mediehus og fra eksisterende og konkurrerende leverandører og utfordre organisasjonen på etablerte sannheter og løsninger.
 • Bidra til å innføre et moderne tankesett og vokabular, samt gode arbeidsrutiner i teknologimoderniseringen.
 • Bidra til at teknologimiljøene i NRK har gode arbeidsforhold til å teste, stage og prod-sette ny teknologi raskt og smertefritt.
 • Bistå med din kompetanse for å hjelpe teknologimiljøene med å forstå valg og verdier, og bidra til at veien til plattformen er oppnåelig og ønskelig.
 • Ta aktiv del i konkrete designoppgaver der prosjektet ser at det er behov.
 • Belyse områder med forbedringspotensialer og legge til rette for og bidra til at tiltak blir gjennomført.

Ferdigheter

 • Sterke problemløsningsferdigheter, evne til kritisk tenkning og være detaljorientert.
 • Sterke analytiske og kvantitative ferdigheter.
 • Sterke ferdigheter i konfliktløsning.
 • Sterk kunnskap om UX-designprinsipper, brukersentriske forskningsmetoder og beste praksis.
 • Evne til å forholde seg til flere prosjekter samtidig.
 • Evne til å jobbe med tverrfunksjonelle team.
 • Evne til å tilpasse seg raskt til endrede prioriteringer i et smidig arbeidsmiljø.
 • Evne til å skape gode relasjoner, samarbeid og forståelse mellom mennesketyper og kompetanseområder.

Kompetanse

 • Organisatorisk kunnskapsrik, med evnen til å navigere i organisasjonspolitikk.
 • Evne til å artikulere nye ideer og konsepter til tekniske og ikke-tekniske målgrupper.
 • Evne til å forstå det langsiktige ("det store bildet") og kortsiktige perspektiver.
 • Evne til å oversette fremtidige forretningsfunksjoner og krav til krav til løsningsarkitektur.
 • Evne til å foreslå og estimere den økonomiske effekten av løsningsarkitekturalternativer.
 • Evne til å arbeide kreativt og analytisk for å løse forretningsproblemer og foreslå løsninger.
 • Evne til raskt å forstå funksjonene og mulighetene til ny teknologi.

Egenskaper

 • Betrodd og respektert som en tankeleder som kan påvirke og overtale bedrifts- og IT-ledere og IT-utviklingsteam.
 • Teknologinøytral, forblir objektiv mot enhver spesifikk teknologi eller leverandørvalg, og er mer interessert i resultater enn personlige preferanser.
 • Viser intellektuell nysgjerrighet og integritet.
 • Motivert og drevet av å oppnå langsiktige forretningsresultater.
 • Evne til å jobbe effektivt i et teammiljø og lede tverrfunksjonelle team.

 

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 2022-09-27

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals and support various geographies and product lines......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Lysaker
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 2022-09-27

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IM......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-11-01
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-10-2022 10:00