Request ID: 20-03-9548
Published: 2020-03-27
Husbanken søker Prosjektleder til et større IKT-utviklingsprosjekt
 
I Husbanken utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi skal nå igangsette et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for en dyktig løsningsarkitekt.
 
Som prosjektleder vil du lede prosjektet som skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. I tillegg skal det utredes behov for støtte til oppfølging av brukerne i boligene. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå. 
 
Prosjektet er i planleggingsfase og har planlagt oppstart gjennomføring i august 2020. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS (Kommunenes sentralforbund) og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering. 
 
Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:
 • Selvbetjeningsløsninger for innbygger med mulighet for å registrere behov for bolig (eSøknad), få status og annen relevant informasjon og ha dialog med kommunen 
 • Løsninger for saksbehandler som understøtter prosesser knyttet til vedtak og venteliste, tildeling og behov for booppfølging samt administrasjon av leieforhold
 • Løsninger for kunnskapsbasert beslutningsstøtte på kommunalt og nasjonalt nivå
Husbanken ønsker derfor å hente inn en prosjektleder med erfaring fra relevante digitale utviklingsprosjekter. Det er en stor fordel om konsulenten har erfaring fra offentlig sektor og god og god forståelse fra bruk av nasjonale felleskomponenter. Prosjektleder vil styre et team med delprosjektledere og inneha rollen som hovedprosjektleder i gjennomføringsfasen ut juni 2023. Avhengig av gjennomføringsstrategi som besluttes i planleggingsfasen kan det også inngå prosjektteam fra eksterne systemleverandører og/eller delprosjekter ledet av andre etater i prosjektorganisasjonen.   
 
Prosjektleder vil jobbe tett med prosjekteier og hans styringsgruppe, men vil i det daglige forholde seg til tjenesteeier (strategisk fagside). I tillegg vil prosjektleder samarbeide med representanter fra KS, et utvalg kommuner samt sentrale kontor i Husbanken som Digitalisering, økonomi og HR og øvrige nøkkelpersoner i etaten.  
 
Prosjektleder rapporterer til en styringsgruppe bestående av representanter fra Husbanken, kommunene og KS, og vil i tillegg rapportere inn i den etablerte styringsstrukturen i Husbanken. Prosjektet følger Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser og vil levere dokumentasjon iht faseovergangene som er definert. 
 
Avhengig av oppstart, vil prosjektleder ivareta oppgaver knyttet til rollen i henhold til prosjektveiviseren, herunder: 

Leveranser:

 • Oppdatere/foredle beslutningsgrunnlag og styringsdokumentasjon iht fasene i prosjektveiviseren, herunder: 
  • Styringsdokument 
  • Finansieringsplan
  • Gevinstrealiseringsplan 
  • Prosjektbegrunnelse
  • Faseplan for gjennomføringsfase
  • Overordnede produktbeskrivelser
  • Interessentanalyse og kommunikasjonsplan
  • Plan for implementering, opplæring og omstilling
  • Erfaringslogg
  • Sluttrapport
  • Månedlig rapportering til styringsgruppen 
Arbeidsoppgaver:
  • Lede utviklingsprosjektet med ansvar for tid, kost og kvalitet 
  • Støtte prosjekteier / tjenesteeier i planlegging og gjennomføring av ønskede endringer
  • Sikre nødvendige avklaringer, føringer og beslutninger til rett tid i alle faser
  • Forankre prosjektets mål og strategi i Husbanken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og i kommunene
  • Drive frem beslutninger og avklaringer som sikrer at potensialet i løsningene utnyttes
  • Risiko- og mulighetsstyring i prosjektet
  • Utarbeide dokumentasjon i henhold til forventninger og malverk

Utdanningsnivå:

  • Ønskelig med relevant utdannelse innen økonomi, ledelse og organisasjonspsykologi og/eller IT/teknologi ledelse – minimum BSc. 

Kvalifikasjoner:

  • Evne til samarbeid, involvering og nettverksbygging 
  • Gode kommunikasjonsegenskaper (skriftlig og muntlig)
  • Kunnskap og forståelse av nasjonale felleskomponenter og API
  • Kunnskap om offentlige styringsnivåer (departement, etat, kommune, KS, etc)
  • Sertifisering innen endrings- og prosjektledelse, eks. PROCI, Prince2, PMI, etc
  • Evne til å motivere andre, skape entusiasme og se muligheter der andre ser begrensninger
  • God forretnings- og økonomiforståelse, herunder sammenheng mellom tiltak, effekt og gevinst
  • Kjennskap til Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser, utredningsinstruksen 
  • Kunnskap om smidig metodikk
  • Kunnskap om beregning av kost/nytte og gevinst
  • Kjennskap til verktøy som JIRA og Confluence
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 
Oppstart: Så snart som mulig og senest i august 2020
Lengde: 31.12.2022
Omfang: 100%
Arbeidssted: Drammen
Arbeidsspråk: Norsk

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Besvarelsesarket er hovedgrunnlag for evaluering og utvalg av konsulent.

 

Required skills:
Prosjektledelse Offentlige Styringsnivåer Felleskomponenter Smidig Metodikk

Desired skills:
PROCI Prince2 PMI JIRA Confluence API

Competence area

Project management

Location

Drammen

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP