Systemorientert design innen helsesektor - selvmordforebygging

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-05-4141
Published: 2020-05-08
Innledning og bakgrunn:

Helsedirektoratet skal utarbeide en visuell oversikt som viser hovedlinjene i innsatsen for å forebygge selvmord, og de ulike aktørenes bistand til selvmordsutsatte, deres pårørende og etterlatte. Formålet er å gi bedre innsikt og større forståelse av sammenhenger i et komplekst fagfelt med mange aktører. Målgruppen for oversikten er nasjonale myndigheter og offentlige og private tjenester og aktører innen selvmordsforebygging. Den skal benyttes som et grunnlag for å bedre tjenestene for selvmordsutsatte, deres pårørende og etterlatte (tjenesteutvikling), og være et av verktøyene for vurdering og prioriteringer innen området forebygging av selvmord (politikkutforming) på flere nivå.

Hva er bistanden:

Helsedirektoratet har behov for bistand til å designe en fremstilling av roller, oppgaver og ansvarsfordeling i det selvmordsforebyggende arbeidet. Dette skal benyttes til å understøtte en helhetlig og tverrfaglig utvikling i det selvmordsforebyggende arbeidet.  

En visualisert fremstilling skal gi følgende informasjon:

 • Aktører og tjenester som tilbyr støtte og hjelp til personer i selvmordsfare og deres pårørende innenfor den offentlige helsetjenesten, frivillig sektor og pårørende og brukerorganisasjoner, .
 • Hvilke aktører og tjenester brukeren kan kontakt ut fra antatt alvorlighetsgrad
 • Det skal synliggjøres hvilket ansvarsgrunnlag tjenestene har, samt hva som er veiledende og normerende god faglig praksis innenfor tjenestene
 • Hva som anses som beskyttelses- og risikofaktorer
 • Informasjonen skal kunne leses/forstås som en helhet, og samtidig kunne brytes ned i mer detaljerte beskrivelser
 • Fremstillingen skal opplevelse som relevant og brukervennlig
 • Sentrale elementer i framstillingen skal utformes slik at de også kan benyttes som illustrasjoner i dokumenter, informasjonsmateriell osv.

Bistanden skal utføres i tett samarbeid med relevant fagavdeling i Helsedirektoratet. I tillegg skal ulike målgrupper for tjenesten involveres i arbeidet. 

Helsedirektoratet fremskaffer informasjonen som skal benyttes i den visuelle fremstillingen, og deltar i utviklingsarbeidet.  Materialet er allerede delvis systematisert. 

Krav:

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 

 • Konsulenter skal ha formell utdanning og/eller erfaring med systemorientert design og tjenestedesign
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
 • Dokumentert erfaring med å involvere brukergrupper,  gjennomføre og bearbeide workshops

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

 • Erfaring med systemorientert design og tjenestedesign for offentlig sektor generelt og helse- og omsorgssektoren spesielt vektlegges.  
 • Erfaring med GIGA-mapping
 • Annen utdanning og erfaring som er hensiktsmessig for utførelsen av oppdraget vil vektlegges.
 • Kompetanse og erfaring fra helsesektoren generelt og selvmordsforebygging spesielt vektlegges

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater kan bli intervjuet.

 

Leveranse:

 • Produktet skal leveres i form av en elektronisk fil senest 1. august 2020.
 • Format må kunne benyttes som illustrasjon i digital kommunikasjon, i powerpoint og i skriftlig materiell. Visualisering må lages på en slik måte at kunde i etterkant selv kan gjøre endringer og oppdateringer  
 • Et foreløpig utkast til produkt må være Helsedirektoratet i hende senest tre uker før endelig leveranse.
 • Leverandør må organisere seg slik at fremdriften sikres ved at tidsfrister overholdes. Produktet som leveres skal være kvalitetssikret med hensyn til form, språk og innhold.

Delrapporter og rapportering underveis:

Leverandøren skal på oppdragsgivers forespørsel opplyse om oppdraget fremgang.

Samarbeid med Helsedirektoratet:

Produktet skal ikke publiseres før Helsedirektoratet har godkjent tidspunktet for publisering.

Eventuell opsjon:

Det kan bli aktuelt å utløse opsjon for å lage eventuelle tilleggskomponenter som ikke er beskrevet i dette dokumentet. Dette vil i så fall avtales skriftlig.

Required skills:
Systemorientert design Tjenestedesign Workshops

Desired skills:
Offentlig sektor Helse- og omsorgssektoren GIGA-mapping Helsesektor

Competence area

Design, Other

Location

remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-08-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Fullstack Java-utvikler

Request ID: 20-05-3204 Published: 2020-05-25

Statnett bygger opp en streamingplattform og har i den anledning behov for en Fullstack utvikler med spesialkompetanse på Java. Arbeidsoppgaver Kravanalyse Teknisk analyse   Utvikling  Feilretting Alt arbeid skjer i tett samarbeid med resten av teamet   Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring Høyere utdannelse innen programmering, tilsvarende master nivå. Senior utvikler med 10 års erfaring fra utvikling med Java Konsulenten må snakke og skrive norsk flytende Erfaring fra å jobbe med sikker......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-08-02
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP