2x Rådgiver - skytjenester

Log in or register to apply
Request ID: 20-07-2422
Published: 2020-07-24
Apply before: ASAP
Share:

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise.

DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må inngå i forprosjektet.

Oppdragsbeskrivelse

Konsulentene skal bistå DFØ med å utarbeide en skystrategi og komme med råd fra egen erfaring fra lignende arbeid. Vi ønsker at konsulentene skal bistå innen minimum tre av følgende områder

  • Skysikkerhet
  • Skyarkitektur
  • Verktøy, rammeverk og standarder
  • Livssyklusstyring
  • Kapasitets- og kostnadskontroll
  • Leverandørstyring
  • Etterlevelse

Vi søker etter konsulenter som kan vise til lignende oppdrag fra offentlig sektor og som kan vise til god kompetanse innen tre eller flere av områdene nevnt over. Vi ønsker to konsulenter og vi ønsker å velge konsulenter med komplementære kompetanseområder for å sikre at alle områder blir belyst i sluttproduktet. Forprosjektet vil bli bemannet med interne ressurser i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å velge konsulentene fra forskjellige leverandører.

Konsulentene skal innenfor sine fagområder ha et fremdriftsansvar slik at området blir tilstrekkelig beskrevet, produsere innholdet innen disse områdene og videre sørge for kompetanseoverføring til interne ressurser. Konsulentene må sannsynliggjøre at de er produsentuavhengig siden vi ikke har valgt produsenter.

Arbeidet vil i hovedsak gjennomføres digitalt og med noen fysiske møter i Oslo eller Trondheim. Målet for oppdraget er at det skal utarbeides et forslag til beslutning for videre skystrategi.

Aktivitet

Råd til evaluering av lisensforvalter

DFØ er i en anskaffelsesprosess av lisensforvalter. Konsulentene vil bli bedt om å gi råd i forbindelse med anskaffelsen.

Skystrategi

Konsulentene skal komme med innspill og levere sammen med interne ressurser en 0.5-versjon av en skystrategi

Beskrive sky-områder

Konsulentene skal gi et fullstendig bilde av egne ekspertområder i leveransedokumentet. De må kunne beskrive hva er status i dag, hva er mulighetsrommet, risiko, kostnad osv.

Kompetanseoverføring

Konsulentene skal gi interne ressurser god innsikt i fagområdet og gi råd hvordan DFØ på en best mulig måte kan utvikle kompetansen innenfor disse områdene.

Kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

  • Konsulentene må dokumentere sterk fagkompetanse innenfor tre eller flere av områdene beskrevet i oppdragsbeskrivelsen
  • Konsulentene må vise til lignende oppdrag innen offentlig sektor
  • Konsulentene må gi en kort løsningsbeskrivelse og på en overordnet måte hvordan de vil utføre aktivitetene beskrevet over

DFØ ønsker en opsjon på forlengelse av oppdraget fra januar 2021 til juli 2021.

Required skills:
Skysikkerhet Skyarkitektur Kapasitets- og kostnadskontroll Leverandørstyring

Apply

Competence area

Architecture, Management for hire

Location

Oslo / Remote

Workload

100%

Startdate

2020-08-19

Enddate

2020-12-16

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - National Security Act

Request ID: 20-07-4880 Published: 2020-07-02

The (new) National Security Act came into effect on 1st January 2019.  Its purpose is to contribute to  safeguarding Norway`s sovereignty, territorial integrity and democratic form of government and other national security interests,  preventing, uncovering and counteracting security-threatening activities,  security measures being implemented in accordance with fundamental legal principles and values in a democratic society Basic National Functions (BNF): Voice, SMS and Data (will be further b......

Competence area
Management for hire, Project management, Security
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-08-03
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk og engelsk
Apply before: ASAP

Tjenestedesigner

Request ID: 20-07-8393 Published: 2020-07-16

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten. Informasjonsstyring i NRK: Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid. For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk. Prosjek......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
150 hours total
Startdate
2020-09-01
Enddate
2020-12-31
Languages
Norsk
Apply before: ASAP