Request ID: 20-10-7760
Published: 2020-10-01

Bistanden går ut på å bistå divisjon Drift og vedlikehold med å gå gjennom porteføljen tematisk og avklare og registrere status innenfor de ulike områdene. Funnene i gjennomgangen vil kunne generere nye oppgaver, men innenfor samme tematikk:  

Generelt
Konsulenten jobbe sammen med interne ressurser og fagpersoner for å gå systematisk gjennom de systemer og registreringer vi har for å avdekke avvik og behov for oppfølging, spesielt innenfor områdene GDPR, personvern, tilgangsstyring og verdivurdering. Den første tiden vil fokus være å fullføre registreringen av behandlinger av persondata inn i behandlingsoversikten. Gjennomgangen vil også kunne avdekke utviklingsbehov og kompetansebehov som i første omgang må dokumenteres. I noen tilfeller kan vi prioritere å iverksette tiltak, og den innleide vil da bli bedt om å bistå i det arbeidet. Viktige kontaktpunkter her er systemeiere, systemforvaltere, sikkerhetsansvarlige og juridisk personell. 

Kommunikasjon
Relevante kontaktpunkter er spredt geografisk innenfor landets grenser. Gitt smittesituasjonen forutsetter vi at det meste av samarbeid og koordinering vil kunne håndteres gjennom digitale kanaler. Det er derfor viktig at den innleide er komfortabel med bruk av disse, samt å lede møter i en slik kontekst. Hovedregelen er at all kommunikasjon, skriftlig og muntlig, skjer på norsk. Arbeidets art kombinert med bruk av digitale medier gjør at evne til å kommunisere tydelig på norsk er et minimumskrav jmf pkt 1.4.

Styring og rapportering

Konsulenten vil jobbe tett sammen med, og rapportere til, IKT-koordinator i avdeling Teknologi i Drift og vedlikehold – som er Kundens kontaktperson og ansvarlig for gjennomføringen. Fordi arbeidet er drevet frem av funn underveis vil prioriteringene og innsatsen styres fortløpende.

Innleid person vil

  • Jobbe selvstendig mot organisasjonen med å samle informasjon innenfor de til enhver tid prioriterte temaene
  • Holde IKT-koordinator oppdatert og gi råd ift tiltak og prioriteringer 
  • Fortløpende dokumentere progresjon og funn.
  • Bistå til å gjennomføre registreringer og tiltak der det er gjøres funn eller der Kunden ser behov for det.
  • Utarbeide en sluttrapport ved avtalens opphør som viser utført arbeid, og evt gjenstående behov.
  • Ved behov bistå i arbeidet med oppfølging av systemeiere/ forvaltere i det daglige arbeidet.

Annen informasjon:  

Konsulenten forventes å sitte i SVV sine lokaler på Abels gate 5 (p.t., flytting til Trondheimsporten 2 på Sluppen ultimo 2021) i Trondheim, alternativt i SVV sine lokaler i Ålesund eller i Molde etter avtale.

 

Competence area

Support, Other

Location

Trondheim, Ålesund eller Molde

Workload

100%

Startdate

2020-10-15

Enddate

2020-12-31

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00