Bistand til prosjektgjennomføring – Nye løsninger for mobilisering av seniorressursen

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-02-5968
Published: 22.02.2021

Frivillighet er et gjennomgående tema i hele reformarbeidet med Leve hele livet. I stortingsmeldingen står det at frivillig arbeid «må dyrkes og vedlikeholdes gjennom systematisk rekruttering, organisering, opplæring, motivasjon og veiledning». Det er en politisk målsetting at de store kullene som i tida fremover vil nå pensjonsalderen, i større grad skal bruke sin kompetanse og ressurser til nytte for lokalmiljø og samfunn. Eldre gjør en betydelig frivillig innsats på mange samfunnsområder. Det forutsetter imidlertid mer målrettet rekruttering, organisering og tilrettelegging gjennom ulike organisasjonsformer i offentlig og privat regi. Det må utforskes nye måter å mobilisere det potensialet som finnes i en stadig friskere eldrebefolkning.

Oppdragsgiver vil etablere et pilotprosjekt i 2021 for modellutvikling av nye løsninger for å mobilisere seniorressurser i lokalsamfunnet og som involverer med et bredt spekter av bidragsytere. Deltakere i prosjektet er kommuner som velges ut etter en åpen "søknadsrunde" og etter et sett av kriterier som er kjent ved invitasjonen til deltakelse. 

Målet med prosjektet er å samle erfaringer som grunnlag for å utvikle modeller for å øke eldres deltakelse i frivilligheten i samfunnet. Prosjektet ønsker å utforske nye samarbeidsmodeller for å bidra til at eldre kan delta mer i frivilligheten og til utviklingen av bærekraftige og aldersvennlige lokalsamfunn der et bredt spekter av lokale aktører deltar. Prosjektet skal bidra til å styrke kommunenes rolle som tilrettelegger for slik samskaping.

Prosjektet skal bygge på prinsipper innenfor tjenestedesign og veikart-metodikk som presentert i f.eks. Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn (KS) og DOGA Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Viktige prinsipper er å sette innbyggerne i sentrum, tenke helhetlig med vekt på bred involvering og samskaping. Dette handler ikke om at kommunene skal utvikle noen nye typer tjenester, men om å understøtte kommunene i å mobilisere og koordinere ressursene i sine lokalsamfunn og hjelpe dem i rollen som innovatør og som tilrettelegger for samskaping. 

Deltakerkommunene må sørge for bred forankring og involvering i sine kommuner.

Det skal planlegges for samlinger, workshop, webinarer e.l. for deltakerkommunene. Kostnadene for arrangementet til slike samlinger ligger ikke inne i den økonomiske rammen for dette oppdraget, men bestemmes i samråd med oppdragsgiver.

Det må påregnes noe reising for konsulentene.

Prosjektmidlene er avsatt for 2021. Det er ønskelig med et prosjektresultat som kan tas i bruk av flere kommuner og videreutvikles etter prosjektets avslutning. Prosjektresultatet må lages på en slik måte at kunde i etterkant selv kan gjøre endringer og oppdateringer. Dersom oppdragsgiver har budsjettmidler til videreføring av arbeidet i 2022, tas det inn en opsjon på videre bistand fram til 31.12.2022.

KRAV TIL KOMPETANSE

De tilbudte ressursene må ha kompetanse innen tjenestedesign og prosjekt-/prosessledelse. Konsulentene må kunne arbeide selvstendig og vise til solid gjennomføringsevne. De må ha erfaring med å bygge nettverk og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner. Konsulentene må ha erfaring fra offentlig sektor, fortrinnsvis fra kommunal sektor herunder forståelse for tverrsektorielt arbeid. Leverandøren må være tydelig på hvilken type kompetanse og nivå de tilbudte ressursene innehar og ansvars-/rollefordelingen mellom dem.  

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management, Other

Location

Flere kommuner i Norge

Workload

0-100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Lead Solution Architect

Request ID: 21-03-8333 Published: 2021-03-01

For our customer in the telecom industry, we are searching for a Lead Solution Architect  LSA leads the technical definition, development, delivery, and evolution of large, complex, and often new customer solutions across Nokia, from pre-sales through the delivery and ongoing operations. LSAs are engaged on large projects that introduce both significant technical and business risks, that span multiple products and services units that must be completed in multiple phases over a significant perio......

Competence area
Architecture
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: ASAP

Backend Developer

Request ID: 21-02-5281 Published: 2021-02-05

For our telecommunications customer, we are searching for a Backend Developer with a DevOps mindset  Experience with:  Java 8+ Golang Python 3 Terraform AWS Infrastructure as Code,  SRE & Monitoring.  It’s great if the candidate can show four to five years of experience in relevant roles. It is also a big plus if he/she has experience with operations. Experience with working on video streaming services and protocols such as DASH/HLS or CMAF is a bonus ...

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: 04-03-2021 17:00