Request ID: 21-09-7242
Published: 07.09.2021

Ruter ønsker en konsulent til team Dataprodukter i avdelingen Digitale Tjenester som skal ha rollen som produktleder for et av våre dataprodukter.

Konsulenten vil inngå som en del av ressursbanken til avdelingen. Rollen er relativt ny, og konsulenten vil ha en viktig oppgave i å bygge opp og definere rollen, produktet, metodikken og forståelse for produktorientering av data sammen med de andre produktlederne og produktområdeleder.

Om teamet og dataprodukter

Teamet er ansvarlig for kvalitet, uttrykk og tilgjengeliggjøring av innsiktsdata for interne og eksterne konsumenter. Datakonsumenter består bl.a. av rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften, innsikt og oppfølging av våre kunder og operatører, verdiøkende tjenester i våre kundekanaler m.m.

Data som et produkt krever kontinuerlig utvikling og forbedring. Per idag har vi definert tre hovedlinjer for våre dataprodukter: Innsiktsdata for hhv. bevegelsesmønstre (hvordan våre reisende beveger seg, passasjertall, m.m), transportavvikling (hvordan våre kjøretøy beveger seg, fremkommelighet, m.m.) og merkantile data (pengeflyt, transaksjoner og annen data av merkantil natur).

Innsiktsdata – merkantile data handler om å sammenstille, transformere, kvalitetssikre, tilrettelegge og tilgjengeliggjøre data og dataprodukter knyttet til finansiell og merkantil oppfølging i form av rapporter og analyser, i vid forstand. Produktet skal muliggjøre innsikt og verdiskaping for definerte konsumenter gjennom relevante grensesnitt. Hvilke type innsiktsdata som skal tilgjengeliggjøres defineres gjennom behov og brukerhistorier.

Produktet (billettinntekter, gebyrlegging, m.m.) benyttes i oppfølging av salg og inntektsføring hos Ruter. Det benyttes også i økonomisk revisjon ved årsslutt, samt i månedlige oppfølgingsrapporter hos regnskap og økonomi. Tidligere manuelle oppgaver er automatisert gjennom uttrekk fra et datavarehus. Andre interessenter har behov for dataene i arbeidet med å lage beslutningsgrunnlag fundert på fakta i Ruters forretningsutvikling, og utarbeidet tiltak på bakgrunn av innsikt og kunnskap, og ikke antagelser.

I forbindelse med omlegging av våre løsninger i backend vil det bli større endringer i arkitekturen for dataflyt. En viktig oppgave blir derfor å sikre at alle merkantile data blir fanget og kontinuitet ivaretatt i forbindelse med slike omlegginger.

Teamet for dataprodukter jobber tett opp mot Data Science - avdelingen i Ruter. Produktlederen vil i hovedsak ha tilgang på utviklingsressurser fra dette miljøet. Disse består av flere fagdisipliner som har ansvar for tilrettelegging og produksjon av data fra ny og gammel plattform med teknologier og fagpersoner innen datastrømmer, maskinlæring, datavarehus, m.m.

Tradisjonelt har fagmiljøet jobbet med tilrettelegging av historiske data. Gjennom satsing på AI/ML ønsker vi å bevege oss kraftig mot prediktiv og preskriptive data. Ruter har store ambisjoner om å tilbybærekraftig bevegelsesfrihet for alle i vårt område. Vi har stadig økende tilgang til store datamengder i sanntid. Disse må samles inn, struktureres og prosesseres for å skape verdi for alle våre reisende.

Om rollen som produktleder og arbeidsoppgaver

Produktlederen står midt i feltet mellom teknologi og forretning. Personen må opparbeide seg en sterk forretningsforståelse og dyp innsikt i produktets rolle i ulike miljøer, applikasjoner, tjenester og andre grensesnitt. Høy grad av datakyndighet er en forutsetning, slik at produktlederen kan kommunisere godt med utviklingsteamet og oversette forretningsmessige behov til brukerhistorier.

Produktlederen vil være ansvarlig for:

 • at løsninger og verktøy for å hente ut, strukturere og visualisere data/informasjon blir utviklet
 • å innhente data fra Ruters datakilder og -produkter, gjøre de tilgjengelig for andre i Ruter gjennom hensiktsmessige grensesnitt
 • alle representasjoner av dataproduktet til interne og eksterne konsumenter.
 • å bidra til å finne eiere av forretningsregler i data
 • at domenene som skal bruke merkantile data blir involvert tidlig i prosessen når nye systemer eller produkter kommer inn i Ruter
 • å bistå til at konsumenter utnytter produktet på en god måte
 • at produktet blir hensiktsmessig tilgjengeliggjort, internt og eksternt
 • å avdekke og fremme behov fra andre tjenester enten det gjelder ny funksjonalitet, nye data eller forbedrede data.
 • at datasett ihht. Ruters retningslinjer blir tilgjengeliggjort for offentlig bruk
 • at eksponerte datasett er innenfor lovverket for personvern, sikkerhet og interne retningslinjer for deling av data.
 • at datadefinisjoner og utvidelser skjer ihht. avtalt arkitektur

Arbeidsoppgaver for produktlederen er bl.a.:

 • utvikle visjon og veikart for produktet.
 • sørge for at "rett produkt" utvikles.
 • Kontinuerlig arbeid og behovsavklaring hos alle kjente interessenter og konsumenter.
 • Kjenne til andre relevante dataprodukter i Ruter og fasilitere behovsstiller i bruk av andre dataprodukter.
 • Avdekke om det faktisk er et nytt behov for sammenstilling og tilrettelegging eller om annet kan gjenbrukes / andre datakilder kan benyttes.
 • Fange opp behov i form av epos og brukerhistorier. Organisere disse i en backlog for prioritering og ytterligere forfining / "grooming" (DEEP - Detailed appropriately, Estimated, Emergent, Prioritized)
 • Prioritering av backlog
 • Definere akseptansekriterier sammen med konsument/interessent
 • Sørge for at dataproduktet har jevn utvikling med kontinuerlig leveranser og forbedringer
 • Være involvert i definering av ny eller endret dataflyt.
 • Forstå domener der produktet er i bruk / kan benyttes. Utstrakt samarbeid med alle konsumenter og interessenter.
 • Identifisere muligheter, utfordre det bestående, effektivisere bruken av produktet.
 • Rapportere til produktområdeleder.
 • Kommunisere og dele kunnskap om produktet, bidra til økt datakyndighet og forståelse for datasentrisitet i Ruter.

Produktlederen vil ha tilgang til et team med teamleder, dataingeniører, data scientists, utviklere og andre fagdisipliner.

Kvalifikasjoner

 • Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
 • Høyere relevant utdannelse, ønskelig med master (Høgskole / Universitet)
 • Erfaring med å jobbe etter smidige utviklingsmetodikker
 • Erfaring fra roller som produktleder
 • Erfaring med å jobbe med komplekse problemstillinger på tvers av faglige miljøer
 • Relevant forretningsmessig og teknisk kompetanse (kildesystemer, datavarehus, rapportering) for
 • å kunne forstå og kommunisere problemstillinger hos både IT og forretning
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Relevant kompetanse og erfaring innen samme fagfelt og domene som beskrevet i oppdragsbeskrivelsen
 • Arbeid innen transport, transportavvikling, kollektivtransport

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

11.10.2021

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 2021-09-27

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan pro......

Competence area
E learning
Location
Bergen
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 08-10-2021 16:00

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 2021-09-24

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy grad av selvstendighet. Vi legger spesiell vekt på......

Competence area
Development, Infrastructure
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-10-2021 14:00