Request ID: 21-09-7357
Published: 29.09.2021

Folkehelseinstituttets strategi fram mot 2024 har ni satsninger for å møte de store utviklingstrekkene som påvirker folkehelsen i Norge og i verden. Klimaendringer, nye smittestoffer, økende helseulikheter og en aldrende befolkning er bare noen av utfordringene som gjør at vi stadig må søke nye løsninger for å beskytte liv og for å styrke helse og livskvalitet i hele befolkningen.

De ni satsningene er:

  • Sterke i krise
  • Forutse helsetrusler
  • Helsedata i sanntid
  • Tiltak som virker
  • Det åpne instituttet
  • Fremtidens helse- og omsorgstjeneste
  • Norge i verden
  • Klimaendringer og helse
  • Store samfunnsutfordringer

Folkehelseinstituttet er organisert i fem områder og «Helsedata og digitalisering» er ett av disse. Området er inndelt i 11 avdelinger som har ansvar for innsamling, forvaltning og utlevering av data fra helseregistre og helseundersøkelser. Området har også avdelinger som driver med statistikk og forskning. I tillegg har området flere avdelinger som arbeider med digitalisering, herunder utvikling av it-løsninger og infrastruktur som understøtter FHI sine drifts- og satsningsområder. Fire avdelinger er lokalisert i Bergen, resten i Oslo

Området «Helsedata og digitalisering» skal i løpet av de neste månedene utvikle tydelige mål og veikart for viktige satsninger i området. I tillegg skal det utvikles indikatorer eller andre virkemidler for å følge måloppnåelsen. Arbeidet skal ta utgangspunkt i vedtatte strategier og pågående arbeid. Til dette ønsker vi bistand fra konsulenter som kan bistå\drive prosesser i avdelinger og på områdenivå.

Vi planlegger å gjennomføre arbeidet i løpet av 3-6 måneder med oppstart så raskt som mulig. Konsulentene skal arbeide tett med ledere og ansatte på området og bidra til en effektiv og lettbent prosess som konkretiserer retning og mål, herunder målbarhet. I arbeidet skal det også kartlegges og mulige effektiviseringstiltak og kostnader knyttet til måloppnåelse. Sluttproduktene skal være i enkle formater og skal kunne oppdateres og justeres årlig eller ved behov. Arbeidet skal være motiverende og samlende for ansatte og ledere. Arbeidet tar ikke sikte på dypere analyser og mål knyttet til it-arkitektur, samfunnsøkonomi, organisering eller lignende. Målet er å oppsummere og videreutvikle mål og planer som allerede er utarbeidet eller er under utvikling i andre prosesser.

Bistanden skal utføres i: Konsulentene må kunne bistå avdelinger både i Oslo og i Bergen og noe reisevirksomhet på påregnes.

KRAV TIL KOMPETANSE

Konsulentene må ha god kompetanse på helsesektoren, prosjektledelse, utvikling av målbilder\veikart samt verktøy for oppfølging av måloppnåelse. Konsulentene må ha god erfaring med å drive prosesser internt i organisasjoner, herunder gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. I tillegg må konsulentene ha solid erfaring med gode fremstillinger både i tydelige tekster og power-point.

Competence area

Project management

Location

Oslo & Bergen

Workload

100%

Startdate

25.10.2021

Enddate

30.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00