Request ID: 20-07-2422
Published: 24.07.2020

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Vi har behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer må vi som tjenesteleverandør ta hensyn til i vår sky- reise.

DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor vi lager en strategi for sky og med de områder/elementer vi må beskrive for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. Vi trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må inngå i forprosjektet.

Oppdragsbeskrivelse

Konsulentene skal bistå DFØ med å utarbeide en skystrategi og komme med råd fra egen erfaring fra lignende arbeid. Vi ønsker at konsulentene skal bistå innen minimum tre av følgende områder

  • Skysikkerhet
  • Skyarkitektur
  • Verktøy, rammeverk og standarder
  • Livssyklusstyring
  • Kapasitets- og kostnadskontroll
  • Leverandørstyring
  • Etterlevelse

Vi søker etter konsulenter som kan vise til lignende oppdrag fra offentlig sektor og som kan vise til god kompetanse innen tre eller flere av områdene nevnt over. Vi ønsker to konsulenter og vi ønsker å velge konsulenter med komplementære kompetanseområder for å sikre at alle områder blir belyst i sluttproduktet. Forprosjektet vil bli bemannet med interne ressurser i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å velge konsulentene fra forskjellige leverandører.

Konsulentene skal innenfor sine fagområder ha et fremdriftsansvar slik at området blir tilstrekkelig beskrevet, produsere innholdet innen disse områdene og videre sørge for kompetanseoverføring til interne ressurser. Konsulentene må sannsynliggjøre at de er produsentuavhengig siden vi ikke har valgt produsenter.

Arbeidet vil i hovedsak gjennomføres digitalt og med noen fysiske møter i Oslo eller Trondheim. Målet for oppdraget er at det skal utarbeides et forslag til beslutning for videre skystrategi.

Aktivitet

Råd til evaluering av lisensforvalter

DFØ er i en anskaffelsesprosess av lisensforvalter. Konsulentene vil bli bedt om å gi råd i forbindelse med anskaffelsen.

Skystrategi

Konsulentene skal komme med innspill og levere sammen med interne ressurser en 0.5-versjon av en skystrategi

Beskrive sky-områder

Konsulentene skal gi et fullstendig bilde av egne ekspertområder i leveransedokumentet. De må kunne beskrive hva er status i dag, hva er mulighetsrommet, risiko, kostnad osv.

Kompetanseoverføring

Konsulentene skal gi interne ressurser god innsikt i fagområdet og gi råd hvordan DFØ på en best mulig måte kan utvikle kompetansen innenfor disse områdene.

Kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

  • Konsulentene må dokumentere sterk fagkompetanse innenfor tre eller flere av områdene beskrevet i oppdragsbeskrivelsen
  • Konsulentene må vise til lignende oppdrag innen offentlig sektor
  • Konsulentene må gi en kort løsningsbeskrivelse og på en overordnet måte hvordan de vil utføre aktivitetene beskrevet over

DFØ ønsker en opsjon på forlengelse av oppdraget fra januar 2021 til juli 2021.

Required skills:
Skysikkerhet Skyarkitektur Kapasitets- og kostnadskontroll Leverandørstyring

Competence area

Architecture, Management for hire

Location

Oslo / Remote

Workload

100%

Startdate

19.08.2020

Enddate

16.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Fullstack Javascript

Request ID: 21-01-1953 Published: 2021-01-22

For vår kunde i telecom sektoren, søker vi etter en Fullstack Javascript utvikler.  Ønsket kunnskap innen: React Redux Node.js AWS Gatsby Github action CSS/Less HTML TypeScript Terraform  Concourse ...

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00