Team: Strategi for digitalisering

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-04-1219
Published: 20.04.2021

Oppfølging av koronapandemien innebærer omfattende arbeid for mange aktører i samfunnet. Kommunene har blant annet ansvar for testing, smittesporing og vaksinering av befolkningen. Helseforetakene behandler koronasyke og vaksinerer helsepersonell og pasienter. Statsforvalterne følger opp kommunene på ulike måter. Folkehelseinstituttet overvåker den nasjonale epidemiologiske situasjonen ved statistikk, analyser og forskning. I tillegg har FHI ansvaret for koronavaksinasjonsprogrammet. Helsedirektoratet har koordineringsansvar for arbeidet på nasjonalt nivå og ansvar for å skaffe utstyr til vaksiner. Statens legemiddelverk har ansvar for godkjenning av vaksiner og følger opp bivirkninger. Disse aktørene har også andre oppgaver knyttet til pandemien. I tillegg kommer roller og ansvar hos andre aktører, ikke minst rettigheter og plikter hos innbyggerne. 

Et fellestrekk ved arbeidet til ovennevnte aktører er behov for god informasjonsflyt og bruk av data for å løse oppgavene pandemien utløser. Norges overvåkningssystem har flere viktige nasjonale helseregistre\plattformer (f.eks. Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret, SYSVAK, MSIS, helsenorge.no osv) som benyttes i oppfølgingen av pandemien og som delvis samhandler med lokale og regionale løsninger.  

Bruken av disse løsningene har økt betydelig og pandemien har vist at det er behov for styrket robusthet og bærekraft for nye bruksområder, f.eks. smittestopp og vaksinepass. I tillegg er det behov for å utvikle funksjonaliteten i løsningene, blant annet for å bidra til økt samhandling og automatisering i oppgaveløsningen knyttet til pandemien hos aktørene i sektoren. Vi legger til grunn at arbeidet knyttet til Covid19 vil pågå i mange år fremover og det er behov for effektiv tilgang til data for å kunne drive effektivt smittevern: 

- Innbygger må ha tilgang til egne data som understøtter mulighet for å ta vare på egen helse 

- Helsetjenesten trenger tilgang til sanntidsdata og helseanalyser bidrar til effektiv mobilisering og pasientbehandling

- Helsemyndigheter og kommunene trenger god tilgang til data for helseovervåkning i form av analyser og forskning som underlag for smitteverntiltak nasjonalt, regionalt og lokalt. 

FHI ønsker å utarbeide en strategi og plan for å sikre god informasjonsflyt, effektive prosesser og tilgang til data for aktører i sektoren og innbyggere som følge av pandemien. Arbeidet skal ta utgangspunkt i vedtatte strategier og pågående arbeid. Vi planlegger å gjennomføre arbeidet i to faser, hvorav første fase skal ferdigstilles til 1. juli og neste fase til 15. november. Det skal utarbeides målbilder og veikart på utvalgte områder, i tråd med de største behovene og mulig gjennomføring i løpet av 2-3 år. Det er behov for en kartlegging av muligheter og behov som er blitt synlig som følge av pandemien samt forslag til en digital infrastruktur som kan bestå av IT-løsninger, endrede juridiske rammer, finansielle strukturer, organisasjonsendringer eller andre virkemidler. Det skal estimeres kostnader og gevinster.

FHI ønsker bistand til ovennevnte arbeid. Vi trenger et team som kan bidra med behovskartlegging, målbilder og veikart. I tillegg trenger vi bistand til kost\nytte- og usikkerhetsanalyser. Arbeidet skal ledes av FHI i tett dialog med NHN og aktører i sektoren.

KRAV TIL KOMPETANSE

De fire konsulentene må ha god kompetanse på statens prosjektmodell, prosjektledelse, utvikling av målbilder\veikart og planer for digitalisering, samfunnsøkonomi samt relevant arkitekturkompetanse.

Absolutte krav

 • Konsulentene skal ha kompetanse og minimum 3 års erfaring med bistand i lignende prosjekter; herav kartlegging av muligheter og behov, forslag til en digital infrastruktur som kan bestå av IT-løsninger, endrede juridiske rammer, finansielle strukturer, organisasjonsendringer eller andre virkemidler. 
 • Konsulentene skal ha erfaring fra prosjektledelse i digitaliseringsprosjekter og statens prosjektmodell. 
 • Minst en av konsulentene må ha god kompetanse på kost\nytte-vurderinger
 • Minst en av konsulentene må ha relevant arkitekturkompetanse
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
 • CV og referanser vedlegges

Evalueringskrav

 • Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
 • Erfaring fra tilsvarende leveranser
 • Relevant utdannelse, kursing, sertifisering (innen prosjektledelse)
 • Tilbudt konsulent(er)s tilgjengelighet (oppstart, stillingsprosent, opsjon)
 • Tilbyders mulighet til å eskalere ut ressursbruk ved behov 

Competence area

Architecture, Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.09.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00