Løsningsarkitekt prosessforbedring

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-07-1828
Published: 16.07.2020

 

Dokumentarkivet i NRK gjennomfører en endringsprosess for å etablere en funksjon for informasjonsstyring. Et sentralt premiss for prosessen er behovet for å håndtere økte informasjonsmengder virksomheten.

Informasjonsstyring i NRK:

Hensikten med informasjonsstyring er at rett person (eller prosess) har tilgang til korrekt og tilstrekkelig informasjon på riktig sted og til riktig tid.

For å innføre informasjonsstyring er det etablert et prosjekt, basert på prinsipper for smidig metodikk.

Prosjektet har to parallelle oppgaver:

1. Å innføre et overordnet rammeverk for informasjonsstyring
               Rammeverk for informasjonsstyring skal være en integrert del av virksomhetsstyringen.

2. Delta i mindre tiltak for å forbedre håndteringen av informasjon og dokumentasjon i utvalgte deler av NRKs verdikjede                     Når det skal utvikles rutiner og verktøy vil det være nødvendig å involvere sluttbrukere, prosesseksperter,                           prosesseiere og ledere knyttet til den utvalgte prosessen. 

Prosjektets begrunnelse:

Prosjektet skal gjennomføres slik at hver arbeidspakke er en selvstendig leveranse som tas i bruk når den er klar. Dette øker muligheten for at NRK lærer raskt ved å ta i bruk nye rutiner og metoder umiddelbart.

Forventet nytte av prosjektet er blant annet:

 • NRK frigjør tid til inneholdsutvikling
 • NRK har forbedret styringsevne
 • Redusert risiko (operasjonell, regulatorisk og omdømme)

Oppgavene skal utføres et tverrfaglig samspill mellom ulike kompetansemiljø, IKT-løsninger og prosedyrer/praksis. Viktige roller er: virksomhets- og informasjonsarkitekter, applikasjonsforvalter, applikasjonseksperter, tjenesteeier, informasjonssikkerhetsleder, juridisk (ikke uttømmende liste). 

Prosjektet er strategisk forankret i Organisasjonsdivisjonen, og utføres i regi Dokumentarkivet.

Oppdragsbeskrivelse 

Dokumentarkivet har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som kan utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeidelse av teknisk design og implementering av ulike typer løsninger på Microsofts plattform. 

Eksempel på løsninger kan være utvikling av webgrensesnitt, enkelt integrasjonsarbeid, utvikling av arbeidsflyter, informasjonsmodeller, tekniske spesifikasjoner, eller løsninger for søk og gjenfinning av ulike typer informasjon. Arbeidsoppgavene kan også inkludere samordning, strukturering og tilpasning av andre digitale samhandlingsplattformer og verktøy.

Konsulenten må forstå strategiske målsetninger og prinsipper for god informasjonsstyring, og bidra med innsikt i brukeratferd og teknisk kompetanse.

Konsulenten vil jobbe i team, sammen med prosjektets øvrige kjernegruppe, og i tett dialog med ulike brukergrupper i hele organisasjonen. 

Forventet nytte:

Løsningene skal gi bedre brukeropplevelser, og gjennom dette bidra til standardisering av arbeidsoppgaver, lagring og bruk av informasjon, slik at tid og ressurser kan frigjøres til arbeid med NRKs kjerneoppgaver.

Løsningene skal være skalerbare, tilfredsstille kravene til informasjonssikkerhet og å enkle å ta i bruk.

Arbeidsoppgaver:

 • Behov: ansvaret for å omsette behov til praktiske løsninger
 • Kommunikasjon: bidra til å formidle, kvalitetssikre og forankre løsningskonsept til øvrige medlemmer av prosjektet og virksomhetens brukere
 • Utvikling: ansvaret for utvikling, test og teknisk implementering av løsningskonsept i samarbeid med NRKs bruker- og teknologimiljø

Må-krav

 • Løsningsarkitekt må dokumentere ferdigheter og inngående kjennskap til Microsoft 365
 • Løsningsarkitekt må dokumentere praktisk erfaring med teambasert konseptutvikling for brukerrettede og helhetlige tjenester
 • Løsningsarkitekt må ha sertifisering eller annen formalkompetanse innen moderne prosessforbedrings- og utviklingsmetoder – f.eks. lean, agile prosjektmetodikk, design thinking, fasilitering eller lignende
 • Rollen krever gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Rollen krever evnen til å sette «brukeren i sentrum»

Bør-krav

 • Erfaring med informasjonsmodellering og hvordan dette relateres til applikasjonsfunksjonalitet
 • Grunnleggende kjennskap til fagfeltene informasjonsforvaltning og kunnskapsorganisering
 • Evne til å se synergieffekter i applikasjonslandskapet, for eksempel med verktøy som Confluence, Wordpress og Workplace
 • Analytisk og systematisk evne til å skille mellom behov, informasjon og verktøy

Oppdraget har en samlet ramme på 150 timer.

Tjenesten skal i all hovedsak utføres på NRK Marienlyst. Avvik fra dette krever særskilt avtale.

 

NRK ønsker oppstart tirsdag 1.september 2020, med varighet fram til 31.12.2020. Dette bes bekreftet med tilbudet.

 

Required skills:
Microsoft 365 Utviklingsmetoder

Desired skills:
Lean Agile prosjektmetodikk Design thinking Confluence Wordpress Workplace

Competence area

Architecture

Location

Oslo

Workload

150 hours

Startdate

01.09.2020

Enddate

31.12.2020

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00