Tjenestedesigner for konseptutredningsprosjekt i arkiv- og informasjonsbehandling

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-03-3468
Published: 06.03.2020

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES

Prosjektet skal i første konseptfase identifisere og delutrede konsepter for å digitalisere arkivfunksjonen basert på den forutgående forstudien. Konsepter skal kunne realiseres på kort, mellomlang og lang sikt i form av prosjekter eller andre tiltak. NHN skal involvere etatene i valg og utredning av konsepter, både ved deltakelse i arbeidet og gjennom fremleggelse av konseptvalg og anbefalinger i Strategisk forum. Dette for å sikre at konseptene munner ut i prosjekter/tiltak som gir høy nytteverdi for etatene. Det er derfor viktig at etatene involveres tidlig i konseptfasen. 

På lang sikt er hensikten at gjenfinning, gjenbruk og deling av dokumentasjon skal gå sømløst. Dette vil gjøre at helseforvaltningen i større grad oppfyller lovkravet (jf. § 1 Offentleglova) om gjennomsiktig forvaltning og innsyn i prosesser og dokumenter. Helseforvaltningen er også underlagt arkivloven som stiller krav til håndtering av dokumentasjon i offentlig sektor. NOU 2019:95 med forslag til ny arkivlov slår fast at dokumentasjonen er nødvendig for en åpen og gjennomsiktig offentlig forvaltning som er gjenstand for allmennhetens kontroll. Noe som vil føre til mer effektiv tidsbruk knyttet til arkivering og saksbehandling og som igjen vil føre til bedre kvalitet og ressursbruk. 

Etterprøvbarhet er viktig, uavhengig av offentlighetslova. Like viktig er det at dokumentasjonen er tilgjengelig for gjenbruk, internt og for ekstern bruk.

Som tjenestedesigner i Digitalisert arkivfunksjon vil arbeidsoppgaver innebære å:

 • sette deg inn i problembeskrivelsen slik den er beskrevet i forstudien
 • vurdere om behovene og dagens problemer er tilstrekkelig beskrevet og gyldige
 • identifisere de områdene som eventuelt bør belyses nærmere, og konkretisere de områdene sammen med prosjektressursene
 • delta i planleggingen av konseptfasen
 • bistå i utarbeidelsen av vurderingskriterier
 • bistå i spesifiseringen av behovet og bidra til å utvikle gode konsepter
 • bistå med å organisere konseptutviklingen og lede idemyldringer/arbeidsmøter
 • bidra med å lage beslutningsunderlag for konseptene man ønsker å utrede
 • bruke relevante tjenestedesign-verktøy i konseptfasen
 • Påbegynne arbeidet med å pakketere konseptene 

Konsulenten skal ha anledning til å sitte fysisk i kundens lokale på Skøyen i Oslo 1-2 ganger i uken, og må regne noen dager ute hos etatene, lokalisert i Oslo.

Konsulenten som tilbys må ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner, samt evne til å visualisere funn i egnede format.

 Absolutte-krav til kompetanse:

 • ha minimum 5 års erfaring med å lede og fasilitere tjenestedesignprosesser
 • ha minimum 5 års erfaring med og evne å lede og fasilitere idé- og konseptfaser
 • ha erfaring med verktøy og metoder tilknyttet kreative prosesser, herunder workshops
 • ha erfaring med og evne å visualisere og omsette ideer til konsepter
 • evne å fremstille komplekse problemstillinger med stort aktørbilde
 • ha anledning til å kunne sitte fysisk i kundens lokaler på Skøyen i Oslo 1-2 ganger i uken
 • ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

Fordel hvis konsulenten har erfaring med:

 • arkiv- og informasjonsbehandling
 • erfaring med arbeid i offentlig sektor
 • erfaring med gevinstkartlegging og -realisering
 • kan vise til en portefølje med relevant arbeid eller eksempler

Required skills:
tjenestedesign idé- og konseptfaser

Desired skills:
offentlig sektor

Competence area

Design, Project management, Other

Location

Oslo

Workload

80-100%

Startdate

ASAP

Enddate

15.06.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00