Request ID: 20-12-9849
Published: 02.12.2020

Digdir har fått i oppgave å gjøre en bruker-/behovskartlegging for sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen Dødsfall og arv. Kartleggingen er en del av regjeringens satsning på sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum. Digitaliseringsstrategien peker på syv viktige livshendelser som skal prioriteres hvor ‘Dødsfall og arv’ er en av dem.

Arbeidet med å kartlegge brukerbehov og aktører som inngår i brukerreisen til innbygger har oppstart i januar 2021. Til sommeren 2021 skal vi ha klar en analyse som også peker på tiltak for å kunne gjøre brukerreisen bedre og digitalisere prosesser som i dag er manuelle og analoge.

Digdir og Altinn jobber fra før med prosjektet «Oppgjør etter dødsfall» (OED) som er en del av livshendelsen ‘Dødsfall og arv’. Dette prosjektet avgrenser seg til det økonomiske oppgjøret etter noen har gått bort. OED har som mål å levere en løsning i form av en MVP i løpet av 2022. Dette vil være en tjeneste i Altinn hvor innbygger kan få gjort privat skifte og velge fullmektig for dødsboet digitalt. OED har mange erfaringer det blir viktig å ta med seg videre i arbeidet med hele livshendelsen.

Det vil være en prosjektgruppe med prosjektleder, forretningsressurser fra Digdir og KS, jurist og UX designer. Siden Digdir ikke har nok kapasitet på design trenger vi bistand til innsikts og analysearbeidet i tidlig fase. Innsiktsarbeidet skal gjøres i samarbeid med prosjektgruppa.

Vi ønsker å få god innsikt i innbyggers opplevelse av livshendelsen dødsfall og arv på den ene siden og hvilke aktører som er involvert på baksiden av brukerreisen, både offentlige og private. Vi skal åpne opp og søke en bred forståelse for innbyggers opplevelse og samle innsikt fra en bred målgruppe. De fleste er midt i livet når de opplever dødsfall i nær familie. Men det er også viktig å kartlegge folk som er andre steder i livet når de mister sine nærmeste og ulike typer familieforhold. Samt få innsikt i opplevelsen til folk som ikke kjenner det offentlige systemet og ikke har norsk som morsmål og/eller har ulike trosretninger og tradisjoner. Digdir har også fokus på tilgjengelighet og innsiktsarbeidet skal inkludere folk som har ulike funksjonsnedsettelser. Kartlegging av arveoppgjør er også en del av innsiktsarbeidet. 

Denne innsikten skal danne grunnlag for det videre arbeidet med digitalisering og forbedring av brukerreisen ‘Dødsfall og arv’. Vi skal definere når brukerreisen ‘Dødsfall og arv’ starter og slutter, og hvor i brukerreisen det er behov for å gjøre brukeropplevelsen bedre for de etterlatte. Hvordan fungerer kontaktpunktene i brukerreisen og hva kan det offentlige/andre gjøre for at brukerne skal få en lettere reise og bruke mindre tid på å være i dialog med myndighetene i en tid som for mange er preget av sorg.

Videre skal vi skaffe oss en oversikt over eksisterende og planlagte, IKT-tiltak som jobber med å løse deler av brukerreisen ‘Dødsfall og arv’, slik som prosjektet ‘Oppgjør etter dødsfall’ og ‘elektronisk melding for dødsfall’. 

Brukerbehov vi ikke dekker med dagens tiltak skal beskrives og det skal anbefales tiltak som henger sammen på tvers av brukerreisen. På bakgrunn av kartleggingene, skal direktoratet anbefale et scope for gjennomføring av livshendelsen ‘Dødsfall og arv’ - innen sommeren 2021.

Eksterne UX-ressurser skal ha hovedansvar for gjennomføring av intervju med innbyggere og aktører for å kartlegge brukerreisen:

Hovedansvar for: 

  • Definere målgruppe og rekrutteringskriterier
  • Utforme design og undersøkelsesspørsmål
  • Lage intervjuguide
  • Gjennomføre intervjuer med innbyggere og aktører og dokumentere funn
  • Utarbeide flere brukerreiser for ulike målgrupper mappet opp mot aktører
  • Definere når brukerreisen starter og slutter
  • Utarbeide innsiktsrapport med anbefalte tiltak for å forbedre brukerreisen som helhet
  • Analyseseminar i løpet av prosjektperioden for å kunne jobbe ut tiltak sammen med sentrale aktører i livshendelsen, og med representanter fra de andre livshendelsene 

Delta i: 

  • Rekruttere innbyggere og aktører 
  • Kartlegge eksisterende, og planlagte, IKT-tiltak

Eksterne UX-ressurser må ha kompetanse på tjenestedesign og ha erfaring med innbyggere som brukergruppe og de må kunne intervjumetodikk og analyse.

Leverandøren skal beskrive hvordan de vil løse oppgavene. Leverandøren må også beskrive hvilke roller og hvor mange designere de mener må til for å gjennomføre arbeidet.

Vi ønsker at minst én av konsulentene som tilbys minimum er seniorkonsulent, dvs har minst 5 års erfaring fra fagområdet. 

I utgangspunktet ønsker vi at ressurser er tilgjengelig inntil 6 måneder etter oppstartsdato 5.1.2021. Mest sannsynlig blir det en nedtrapping i arbeidet etter ca 4 måneder.

Konsulentene som skal inn hos Digitaliseringsdirektoratet må forplikte seg til dette oppdraget til vedståelsesfristen 22.12.2020.

Ved søknad trenger vi CV i Word format, løsningsbeskrivelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
UX Tjenestedesign

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

05.01.2021

Enddate

04.07.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP