Request ID: 21-09-4840
Published: 29.09.2021

IMDi har behov for en prosjekt- og prosessleder med erfaring fra komplekse virksomheter i offentlig forvaltning, strategiarbeid og utredning av kanalbruk, med vekt på brukerorientering og effektiv kommunikasjon. IMDis virksomhetsstrategi har som mål å sette våre målgrupper i sentrum og skape helhetlige løsninger. For å kunne effektivisere IMDis interaksjon og kommunikasjon med ulike målgrupper, ønsker IMDi å utvikle og forankre en strategi for bruk av våre kanaler. Strategien skal utarbeides i tett samarbeid med enhet for Kommunikasjon- og samfunnskontakt og divisjonene med systemansvar og eierskap til kanalene.

Målet med strategien er å sørge for at IMDi bruker riktig kanal for å nå ut til og kommunisere med våre ulike målgrupper, og at kanalbruken er tilpasset målgruppenes behov. Det er forventet at implementering av strategien gir et veikart for framtidig prioritering av kanaler, bedre håndtering og en mer hensiktsmessig ruting av henvendelser, bedre datatilgjengelighet og brukerservice, og bedre brukerretting av innhold og kvalitet i tjenestene våre. Det er også et ønske om at implementeringen vil føre til ressurs- og budsjettmessige innsparinger. Disse gevinstene er knyttet til mulig frigjort tid og ressurser, gjennom effektiv styring av henvendelser til flere digitale selvbetjente løsninger.

Kanaler som kan omfattes av kanalstrategien er IMDis egne kanaler, som brev, e- post, telefon, kontaktsenter, nettsider, nyhetsbrev, påloggingstjenester for kommuner og tilskuddsmottakere, register over kvalifiserte tolker, samt andre etablerte kanaler, som konferanser og andre fysiske møteplasser, sosiale medier og strategisk innsalg og/eller kronikker i fagpresse eller nyhetsmedier.

Leverandør kan inngi tilbud på én konsulent, eventuelt flere konsulenter som kan løse oppdraget sammen.

Arbeidsområder for konsulenten/oppgaver:

 • Lede arbeidet med å utforme en kanalstrategi
 • Innsikt og konseptutredning
 • Målgruppeanalyse
 • Kartlegge kanaler
 • Designe og gjennomføre en involverende prosess med milepæler og
 • tids- og framdriftsplan for å innhente brukerbehov og systematisere innsikt om eksisterende og eksterne kanaler, i tett samarbeid med fagmiljøene som eier kanalene, deres ledere og Kommunikasjon og samfunnskontakt (KOMM)
 • Vurdere behov for undergrupper, workshops, foreta intervjuer, innhente kunnskap og dokumentere aktivitet og trafikk i ulike kanaler
 • Skrive en kanalstrategi i tett samarbeid med KOMM
 • Levere en strategi for praktisk bruk, et praktisk verktøy som vil gi
 • grunnlag for beslutninger og veivalg for prioritering og videreutvikling av IMDis eksterne kanaler, og retning for innholdsproduksjon og kommunikasjonsform i disse

Prosjektets leveranser:

 • Designe og gjennomføre en involverende prosess for
 • målgruppeanalyse, behovskartlegging og dokumentasjons- og
 • innsiktsarbeid
 • Utkast til strategi og et konseptforslag for brukertesting
 • Rapport: Kanalstrategi

Krav til kompetanse/erfaring:

 • Dokumentert erfaring som prosjekt- og prosessleder
 • Dokumentert erfaring fra arbeid med kanalstrategi for andre offentlige
 • virksomheter
 • Dokumentert erfaring fra prosjekter med stor grad av
 • brukerorientering, brukerinvolvering og brukertesting som metode
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode evner til å sammenstille og analysere informasjon
 • Gode kommunikasjonsevner- både muntlig og skriftlig
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre
 • Trives i arbeidsmiljø med høyt tempo
 • Gode samarbeidsevner

Oppdraget vil være en 50-100 prosent stilling i perioden.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Infrastructure, Project management

Location

Oslo

Workload

50-100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

01.02.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00