Teamleveranse - Nye prismodeller og konsepter

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-11-7585
Published: 16.11.2020

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har ambisiøse målsetninger om grønn mobilitet der kollektivtrafikken inngår som en grunnleggende forutsetning. 

Det er et felles mål å sikre et sømløst, attraktivt og rimelig kollektivnettverk, som bidrar til vekst i andelen kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil i hele regionen. Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt, og har derfor bedt Ruter, Brakar og ØKT om å utrede, og anbefale en ny felles pris- og betalingsmodell for mobilitet i Oslo og Viken. 

Dagens pris- og betalingsmodell med inndeling i soner og valget mellom å betale for den enkelte reise eller for en periode i forkant, har ligget til grunn i lengre tid. Det er flere forhold som tilsier en utredning av en ny pris- og betalingsmodell: 

 • Sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune til Viken fylkeskommune bidrar til, sammen med ett tett samarbeid mellom Oslo kommune og tidligere Akershus fylkeskommune, at en større region kan ses under ett. 
 • Mobilitetstilbudet og behovet for å håndtere nye transportformer er i utvikling. 
 • De senere årene har det også vært en betydelig utvikling i digitale betalingsløsninger som kan gi muligheter for å øke kollektivtrafikkens konkurransekraft overfor privatbil. 
 • Dagens pris- og betalingsmodell gir noen uheldige utslag for relativt korte lokale reiser på tvers av sonegrensene. 
 • Dagens pris- og betalingsmodell, der 30- dagersbilletter er den prioriterte og dominerende billettypen, gir en relativ høy inngangsport til kollektivtransporten og gir små incentiver til å begrense reiser i rush. 

Utredningen skal legge til grunn en bred kunnskapsbasert tilnærming, der også erfaringer fra andre byer og områder, relevant forskning, teknologiske muligheter og begrensninger blir belyst. I anbefalingen skal det vurderes flere alternative pris- og betalingsmodeller, der videreføring av sonebasert modell («nullalternativet») og en distansebasert modell skal inngå i de alternativene som utredes. 

En ny felles pris- og betalingsmodell skal

 • sikre inntekter, være rettferdig og motivere til at reiseatferden utvikles i en mer bærekraftig retning
 • gjøre mobiliteten mer klima- og miljøvennlig, blant annet ved å øke markedsandelen til gange, sykkel og kollektiv på bekostning av motorisert transport med privatbil
 • gjøre det enkelt og forutsigbart for alle å reise kollektivt på tvers av kollektivselskaper og administrative grenser, og bidra til bedre samspill mellom bærekraftige transportformer 
 • ivareta mobilitet i hele området, fra byer til spredtbygde områder 
 • være fleksibelt for ulik politisk styring, nivå på offentlig kjøp og tiltak for særskilte trafikantgrupper 
 • bidra til effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og materiell 

Om rollen og arbeidsoppgaver 

Vi er nå i innsiktsfasen hvor vi samler innsikt i flere dimensjoner for å sikre at utredningen har en bred kunnskapsbasert tilnærming. Vi samler informasjon og innsikt internt fra kollektivselskapene (reisevaner, reisestrømmer, ulike rapporter og analyser etc.), samt erfaringer fra kollektivselskaper i andre land. 

Vi ser på eksterne faktorer som regulatoriske- og teknologiske faktorer, vi kartlegger mobilitetsbransjen og trender, vi ser til andre bransjer og industrier som har gjort store grep rundt prising, vi ser til forskning som er gjort, og vi kartlegger hva som finnes av ulike prismodeller. Alt dette vil vi innen nyttår ha strukturert og satt sammen i en innsiktsrapport, som skal gi oss et overblikk og en god oversikt over både nå sitasjonen samt hvordan fremtiden vil se ut. I tillegg gjøres det et stort stykke arbeid i å kartlegge brukerbehov, hvor prosjektet vil utarbeide brukerreiser. Brukerbehovene sammen med innsiktsrapporten vil underbygge en business case og danne basis for test og videre arbeid med ulike prismodeller. 

Hovedoppgaven går ut på å utvikle prismodeller, og dernest hypotese teste modellene på basis av innsiktsrapporten og brukerbehovene. Prosjektet til grunn at overordnede konsepter og prismodeller blir vurdert og scopet ned av prosjektgruppen, slik at kun de prismodellene med høy sannsynlighet for å bli valgt skal valideres hos kundene. Dersom en eller flere prismodeller ender opp som validert, anbefales et grundigere testløp videre for aktuelle kandidater. Dette løpet er ikke en del av prosessen beskrevet her. 

Prismodeller skal være tilpasningsdyktige for å ivareta kundenes behov og nye mobilitetsformer.

Ønskede kvalifikasjoner

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Kompetanse og erfaring med utredning og utvikling av prismodeller, som eksempelvis, sonebasert prising, distansebasert prising, dynamisk prising, m.m.
 • bred kompetanse innenfor analyse – og prisfaget
 • kunne måle effekten av de ulike prismodellene opp imot ulike mål. Eksempler på slike mål kan være rettferdighet, økt bærekraftig mobilitet, økt sosial utjevning, økte inntekter
 • ha egnet metodikk og verktøy til utredning, testing og implementering av en prismodell
 • Kompetanse og forståelse av kollektivtrafikkens betydning i et bærekraftig samfunn
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

 • god innsikt og forståelse av mulig gjørende teknologi for ulike prismodeller
 • god kompetanse og erfaring med forskning og nye trender innenfor offentlig transport
 • etablering av priskonsepter og prismodellering for kollektivtrafikkselskaper

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Prismodeller

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

31.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 2020-11-27

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy og ny funksjonalitet i RuterBestilling.  Konsulen......

Competence area
Development
Location
Remote/Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-01-04
Enddate
2021-07-05
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: 07-12-2020 12:00

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av alle fagområder. Prosjektstøtte vil inngå i en pros......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 07-12-2020 12:00