Team - Evaluering av implementering av Pårørendeveilederen

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-07-9516
Published: 02.07.2021

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre og følge opp regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 2021-2025; "Vi- de pårørende". 

Pårørendestrategien har tre hovedmål:

 • Anerkjenne pårørende som en ressurs
 • God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid
 • Ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre

Innspill til strategien tyder på at det er behov for å styrke implementeringen av pårørendeveilederen i tjenestene og at dette vil være et sentralt tiltak for å støtte pårørende, blant annet gjennom å forbedre møtene de har med helse- og omsorgstjenestene. 

Helsedirektoratet har gjennomført flere aktiviteter for å gjøre veilederen kjent.  Innspill til strategien tyder likevel på at det er behov for å styrke arbeidet med implementeringen ytterligere. 

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gitt Helsedirektoratet oppdraget med å evaluere implementeringen, og på bakgrunn av funnene vurdere hvordan implementeringen kan styrkes.

Direkte målgruppe for oppdraget er virksomheter med ansvar for pasienter og pårørendesamarbeid i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, herunder: helsestasjon, skolehelsetjeneste, hjemmetjenester, sykehjem, psykiske helsetjenester i kommunen, sykehus, kommunal forvaltning, og andre virksomheter med pasient og pårørendekontakt. Indirekte målgruppe er pårørende.  

OM PÅRØRENDEVEILEDEREN

Pårørendeveilederen ble lansert i 2017, og handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen er et hjelpemiddel for helse- og omsorgstjenestene og beskriver pårørendes rettigheter samt helse- og omsorgstjenestens plikter, og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende.

Veilederen ble opprettet som et tiltak innenfor «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk» som Helsedirektoratet forvaltet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Programmet er forankret i Stortingsmelding 29 "Morgendagens omsorg" og har følgende mål:

 • Synliggjøre, anerkjenne og støtte pårørende som har krevende omsorgsoppgaver
 • Bedre samspillet mellom den offentlige og den uformelle omsorgen, og styrke kvaliteten på det samlede tjenestetilbudet
 • Legge til rette for å opprettholde pårørendeomsorgen på dagens nivå, og gjøre det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn og unge, voksne og eldre med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske og sosiale problemer.

Veilederen er også et tiltak for å styrke arbeidet med barn som pårørende og bidra til implementering av helsepersonelloven § 10a og § 10b.

Målet med Pårørendeveilederen:

 • Pårørende blir involvert i helse- og omsorgstjenesten til beste for pasienten/brukeren og pårørende
 • Barn som pårørende blir fanget opp tidlig og får nødvendig informasjon, støtte og oppfølging
 • Voksne pårørende med omsorgsoppgaver og/eller belastninger tilbys individuelt tilpasset støtte og avlastning, opplæring og veiledning. Dette gjelder særlig pårørende med krevende omsorgsoppgaver og belastninger.

Veilederen henvender seg til følgende målgrupper:

 • Ansatte i kommunen og i spesialisthelsetjenesten som kommer i kontakt med pasienter, brukere og deres pårørende, inkludert ansatte i helse- og omsorgstjenesten i fengsler og ansatte i private virksomheter og avtalespesialister som inngår i Fritt behandlingsvalg
 • Ledere, fagansvarlige og andre beslutningstakere i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenester som har ansvar for å utvikle rutiner eller gi opplæring
 • Elever og studenter innenfor helse- og sosialutdanningene

Andre som kan ha nytte av veilederen:

 • Pårørende
 • Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner
 • Andre som vil ha oversikt over pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og hva som ansees som god praksis

Aktuelle linker:

Pårørendeveilederen 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

Pårørendestrategien

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan - regjeringen.no

Det er ønskelig at leverandør bidrar til å tolke og avgrense evalueringsoppdraget, samt kommer med begrunnet forslag til metode, bruk av datakilder og innfallsvinkel for evalueringen. Oppdragsgiver legger vekt på god kjennskap og erfaring med kommunal sektor.

Leverandøren velger selv antall konsulenter for dette oppdraget. 

Se vedlagt kompetansematrise for mer informasjon om oppdraget.

Competence area

Project management, Other

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

16.08.2021

Enddate

01.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00