Request ID: 20-08-2827
Published: 2020-08-26

Regjeringen satte sommeren 2018 ned et uavhengig ekspertutvalg, som fikk i oppdrag å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Målet er å sikre at ressursene i transportsektoren brukes på en effektiv og fremtidsrettet måte. Et av rådene fra utvalget er å undersøke om de planlagte investeringsprosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet er sårbar for teknologisk endring.

Ruter søker etter en prosjektleder som skal lede arbeid med å utvikle en metodikk og gjennomføre tester på et utvalg av de store infrastrukturtiltakene innen kollektivtransport for å undersøke om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er sensitiv for ny teknologi.

Om prosjektet - skisse til metodikk (utdrag fra ekspertutvalgets rapport)

I rapporten fra ekspertutvalget er det skissert en metodikk for å inkludere konsekvensen av nye teknologiske trender i de samfunnsøkonomiske analysene for investeringene. Ved særlig stor usikkerhet (disrupsjon) kan det være hensiktsmessig å supplere med scenarioanalyser eller andre fremsynsmetoder. Samfunnsøkonomiske analyser til bruk i Nasjonal Transportplan (NTP) bør ikke bare kvantifisere samfunnets nytte og kostnader, men også angi hvor stor andel av nytten som er sårbar for teknologisk endring. Det bør vurderes å lage en forenklet variant av metoden for vurdering av alternative løsninger på et problem i svært tidlig fase.

I arbeidet med metodeutvikling og testing av ny teknologis betydning for investeringsprosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet, bør følgende spørsmål besvares:

 • Er det gjort en tilstrekkelig bred analyse av ulike alternative konsepter eller kombinasjoner av slike på tvers av transportformer som kan oppnå de samme funksjonelle mål for prosjektet – og er denne analysen oppdatert med tanke på helt nye teknologiske løsninger?

 • Bygger prosjektet i hovedsak på forventinger om økt fremtidig etterspørsel? Ny teknologi bedrer mulighetene for å utnytte restkapasiteten i transportsystemene. Det betyr at investeringer i økt kapasitet, enten det handler om å utvide kapasiteten i én enkel infrastruktur eller om å bygge vei og bane parallelt, kan bli mindre samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dette gjelder særlig investeringer der nytten ligger langt frem i tid – prosjekter med høy nytte som realiseres raskt, er mindre sårbare. Det må vurderes om et eventuelt kapasitetsbehov kan møtes på andre og mer effektive måter enn kostbare utbygginger, eksempelvis ved å gjøre det billigere å kjøre på tider med ledig kapasitet.

 • Er den samfunnsøkonomiske nytten til prosjektet i hovedsak knyttet til å overføre transport fra vei til andre transportformer for å redusere ulemper knyttet til ulykker og klimagassutslipp fra veitransport? Teknologien vil redusere disse ulempene betydelig, og samfunnsøkonomisk nytte knyttet til overføring fra en transportform til en annen går dermed ned.
 • Er prosjektets utforming basert på en målformulering som egentlig innebærer et valg av virkemiddel som kan bli teknologisk utdatert? Nullvekstmålet i byområdene er et eksempel på et slikt mål, der man blant annet av klimahensyn ønsker å begrense biltrafikken i byene, samtidig som nullutslippsteknologi fjerner utslipp fra biltrafikk. Utvalget anbefaler en revisjon av dettemålet slik at det blir teknologinøytralt. Veiprosjekter og kollektivprosjekter nær by bør gjennomgås i lys av et revidert mål.
 • Er sentrale valg i prosjektet basert på dagens og ikke morgendagens sikkerhetsnivå for kjøretøy? Smartere kjøretøy og utstyr vil kunne øke sikkerheten på vei, blant annet knyttet til evne til å holde eget kjørefelt og ved forhindring av risikabel fletting. Dette kan ha konsekvenser eksempelvis for behov for veibredde, prosjekter knyttet til tunnelsikkerhet med mer.
 • Er det lang tid fra igangsettelse av utredning/oppstart av prosjekt til prosjektet har vesentlig samfunnsøkonomisk nytte? Prosjekter med lang gjennomførings- og levetid med begrensede endringsmuligheter underveis, og prosjekter som er avhengig av at også andre prosjekter må realiseres for å kunne være nyttige, vil være mer sårbare for teknologisk endring enn prosjekter der den samfunnsøkonomiske nytten utløses raskt.

Om rollen og arbeidsoppgaver

Prosjektlederens ansvar og oppgaver vil blant annet være:

 • Etablering av prosjekt og mandat for arbeidet med metodeutvikling og testing av investeringsprosjekters robusthet for ny teknologi
 • Etablering og løpende håndtering av relevante relasjoner til eksterne aktører og interessenter
 • Planlegge og gjennomføre nødvendige aktiviteter for å realisere mandatet
 • Ansvar for å lede prosessene og sørge for leveranser både på metode og testing/analyser i henhold til avtalt fremdrift
 • Gjennomføre og følge opp nødvendige anskaffelsesprosesser i prosjektet
 • Sikre tilstrekkelig bred utforskning av mulig metodikk
 • Løpende rapportering til styringsgruppe og andre relevante aktører


Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er:

 • Bred erfaring med å lede komplekse, tverrfaglige prosjekter med mange ulike interessenter
 • Bred erfaring med å lede komplekse prosesser med et sammensatt aktørlandskap
 • Erfaring med gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser
 • Flytende engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig
 • Høyere relevant utdanning

Det er en fordel at prosjektlederen:

 • Kjenner metodikk som benyttes i samferdselssektoren (KVU-metodikk, SVVs firetrinns metodikk, scenarioanalyser, fremsynsmetodikk, mv.)
 • Har erfaring med offentlige anskaffelser
 • Har erfaring fra samferdselssektoren

Personlige egenskaper

 • Åpen for og interessert i ny teknologi og nyutvikling/nybrottsarbeid
 • God på relasjonsbygging
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med komplekse problemstillinger
 • Evner å håndtere/navigere i ukjent landskap
 • Løsnings- og leveranseorientert
 • Analytisk og strukturert

  

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-10-05

Enddate

2020-10-31

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00