1-2 prosjektledere til etablering av Datafabrikk

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-10-1491
Published: 2020-10-13

Digitaliseringsdirektoratet har behov for en 1-2 senior prosjektledere/programledere med høy faglig kompetanse og bred erfaring fra gjennomføring av større og komplekse utviklingsprosjekter. 

Bakgrunn for behov:

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 16 millioner kroner til etablering av Datafabrikken. For å bidra til eit bærekraftig velferdssamfunn også for kommende generasjoner må vi holde fram med å modernisere og effektivisere offentlig sektor, og legge til rette for verdiskaping i privat sektor. Det gjør vi i årets forslag til statsbudsjett, sier Helleland. Med bakgrunn i dette ønsker vi å få på plass en prosjektleder inn i arbeidet med Datafabrikken. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-15-milliardartil-digitalisering-og-tar-krafttak-for-eit-databasertnaringsliv/id2769292/?expand=factbox2769297

Prosjektlederen skal bidra inn i arbeidet med å etablere Datafabrikken i samarbeid med offentlig og privat sektor. Datafabrikken er en kraftsamling mellom offentlige virksomheter, private aktører og akademia for å gi raskere og enklere tilgang til anvendbare data slik at flere aktører i norsk næringsliv kan ta del i datadrevet innovasjon.

Etablering av Datafabrikken vil skje i nært samarbeid med Digital Norway.

Hovedoppgavene til prosjektleder(ene) er:

 • Sikre at Datafabrikken etableres i tråd med intensjonene
 • Sikre god fremdrift og koordinering mellom arbeidspakkene i prosjektet og sikre ressursutnyttelse
 • Ivareta et bredt interessentbilde og sikre mobilisering og forankring i næringsliv, akademia og offentlig sektor 
 • Økonomioppfølging og rapportering for prosjektet Kommunikasjon og samarbeid med ulike interessenter blir sentralt. Prosjektlederen vil ha ansvar for å drive prosjektet raskt og effektivt fremover. 

Krav til konsulent(ene):

Det er viktig at konsulenten har følgende erfaring og kompetanse:

 • Program-/ prosjektledererfaring fra større digitaliseringsprosjekter. God kunnskap om smidig utviklingsmetodikk 
 • Operativ erfaring i å bygge/skalere et selskap/produkt til markedet 
 • Erfaring fra arbeid med å utvikle dataplattformer og digitale økosystem er en stor fordel 
 • Svært god teknologisk forståelse – Faglig sterk på sammenhenger mellom teknologiløsninger, arbeidsprosesser og organisasjon i «verdikjeden til data»
 • Er vant til å håndtere, koordinere og å samarbeide med et bredt interessentlandskap – i privat og offentlig sektor 
 • God innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser 
 • Innehar et sterkt nasjonalt nettverk på tvers av privat næringsliv og offentlige virksomheter 
 • Erfaring med bruk av leverandørmarkedet, med god kjennskap til loven om offentlige anskaffelser 
 • God formuleringsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk 

Krav til snarlig oppstart og tilgjengelighet

Digitaliseringsdirektoratet har behov for at minst en av konsulenten/e (hvis vi bestemmer oss for to) kan starte snarlig og ideelt sett 2. november 2020. Konsulent nr.2 vil få oppstart i begynnelsen av 2021. 

Det kan være aktuelt å trappe ned arbeidsmengden i perioder og/eller mot slutten av oppdraget. 

Forlengelse:

Digdir forbeholder seg retten til å forlenge avtalen – innenfor den estimerte kontraktsverdien- inntil 5 ganger a 6 måneder per forlengelse.  

Konsulenten som skal inn hos Digitaliseringsdirektoratet må forplikte seg til dette oppdraget til vedståelsesfristen 06.11.2020.

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse, løsningsforslag (må inneholde fremdriftsplan) samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-11-02

Enddate

2021-06-01

Option to prolong

Languages

Norsk og engelsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosessleder - KPR

Request ID: 20-10-2672 Published: 2020-10-14

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste i kommunene/primærhelsetjenesten. Det er nå ønskelig å vurdere hva som skal til for å etablere rapportering av tannhelsedata til KPR. Dette blir en delleveranse under prosjektet som kalles KPR komplett. Det er behov for et utredningsa......

Competence area
Project management
Location
Oslo eller Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 25-10-2020 22:00

Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

Request ID: 20-10-3368 Published: 2020-10-22

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, s......

Competence area
Architecture
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 04-11-2020 12:00