Forprosjekt dynamisk bærekraftverktøy

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-11-6201
Published: 16.11.2020

Ruter som kollektivtrafikkselskap har stor betydning for Osloregionen. I 2014 utarbeidet vi et samfunnsregnskap som tilsier at vi leverer 4,5 kroner for hver krone investert, noe som må vurderes som en svært god investering. Ruters bærekraftstrategi viser hvordan vi kan og vil levere på 8 av FNs bærekraftmål, hvorav universell utforming, utslippsfri kollektivtransport, og sirkularitet alle er eksempler på bærekraftmål som er integrert i vårt målhierarki. Likevel trenger vi å jobbe med å bedre forstå og dokumentere hvordan vårt arbeid bidrar til samfunnsnytte på ulike områder, og bruke dette arbeidet til å informere gode beslutninger om hvordan Ruter best mulig kan bidra til å oppnå vår visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet. Ruter har gjennom vår strategi en ambisjon om å være et effektivt verktøy for våre innbyggere og våre eiere, og vi har en ambisjon om å utarbeide et dynamisk bærekraftverktøy i 2021. Som et viktig innspill til dette arbeidet, ønsker vi å lære om hva andre selskaper gjør på området. Til dette forprosjektet ønsker vi t(-2-) konsulenter, fordelt på 1.5 FTE (full time equivalent). Dvs. en (-1-) konsulent i 100% engasjement, og en (-1-) konsulent i 50% engasjement.

Hensikt med å utvikle et dynamisk bærekraftverktøy

Et dynamisk bærekraftverktøy skal bidra til at Ruter kan jobbe mer strategisk og aktivt med bærekraftsmålene og bidra til økt samfunnsnytte ved å levere på toverordnede behov:

 1. Ha økt innsikt om samfunnsnytten vi skaper
  Dette er vårt neste skritt i utvikling av Ruters arbeid med FNs bærekraftsmål. Vi ønsker at denne innsikten, gjennom et dynamisk verktøy, skal bevisstgjøre hvordan vi jobber med bærekraft i Ruter, og at innsikten blir en integrert del av prosesser og kompetansebygging internt. Et dynamisk bærekraftverktøy vil kunne bidra til en mer helhetlig forståelse av hvordan våre aktiviteter påvirker ulike samfunnseffekter som helse, klima eller mindre ulikhet, og slik løfte opp de riktige diskusjonene og sikre et grunnlag for bedre beslutninger.

 2. Ekstern tydeliggjøring av Ruters bidrag/verdiskapning
  Et dynamisk bærekraftverktøy vil kunne bidra positivt eksternt, blant annet ved å identifisere
  og utforske mulige finansieringskilder gjennom en tydeliggjøring av positive samfunnseffekter. Ved å tydeliggjøre effekten direkte knyttet til ulike bærekraftmål øker vi muligheten til samarbeid med andre som også i større grad styrer etter samme samfunnsmål. Rapportering av verdiskapning vil være med på å bygge omdømme eksternt, i tillegg til å fange opp relevante risikoelementer. Videre, og spesifikt for Ruter, vil et slikt verktøy kunne bidra til en mer informert dialog med eiere og interessenter om konkret samfunnsverdi som følge av ulike mobilitetsløsninger. Det er sentralt at verdien skal kunne beregnes dynamisk (når vi trenger det) og mot spesifikke områder og tiltak (eks: hva er samfunnsnytten av at Ruter integrerer el- sparkesykler i sitt tilbud)


Om rollen og arbeidsoppgaver
Arbeidet vil i stor grad være selvstendig og bygge på innsamling og sammenstilling av informasjon og innsikt.

Konkretisering av oppgavene:

 • Bygge innsikt, gjennom primæranalyser og intervjuer, om hvordan andre selskap og organisasjoner har og bruker verktøy som beregner hvilken effekt ulike produkter eller tjenester har for oppnåelse av de ulike bærekraftsmålene (bærekraftverktøy), basert på
  • ledende selskaper nasjonalt/internasjonalt 
  • offentlige organisasjoner,
  • og kollektivselskaper.
 • Sammenfatte innsikten slik at den blir relevant for Ruters behov og svarer ut våre spørsmål.
 • Presentere og diskutere innsikten basert på innspill i løpet av prosessen.
 • Forberede og fasilitere 1-2 læringsseanser med de mest interessante selskapene, akademiet eller andre for å skape en god læringsarena.
 • Arbeidet skal sammenfattes i en presentasjon med evt. vedlegg og filmsnutter fra nøkkelpersoner eller presentasjoner, med en sammenstilling av ulike fremgangsmåter for å utvikle et dynamisk bærekraftverktøy.

Nøkkelspørsmål som ønskes besvart gjennom arbeidet 

Fokus og rammer:

 • Bør og kan en løsning for primært eksterne behov (omdømme, finansiering etc.) kombineres med interne behov som styring, motivasjon og ansvarlighet, eller er det mer hensiktsmessig å ha ett primærformål?
 • I den grad det finnes flere metoder, standarder for bærekraftverktøy, er noen bedre egnet for Ruter, og hvorfor?

Styring og effekt:

 • Hvordan kan resultatene fra et slikt verktøy brukes mest effektivt internt og eksternt (kanal,
 • målbruk, effekt)? Gi noen gode og forskjellige eksempler.
 • Hvordan kan et slikt verktøy bidra til å definere eller realisere strategi og retning?
 • Hvordan kan et slikt verktøy bidra til å evaluere forretningskonsepter og nye produkter og tjenester?
 • Hvordan kan et slikt verktøy bygges opp, og funksjonere på en måte som skaper transparens og
 • troverdighet hos målgruppen og samarbeidsaktører?

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
 • Dokumentert erfaring med innsamling og sammensetning av innsikt
 • Dokumentert kompetanse og erfaring med bærekraft og samfunnsøkonomisk analyse
 • Dokumentert strategi kompetanse og erfaring med strategiske vurderinger av hvilke samfunnsverdier selskaper bidrar med
 • Gode kommunikasjons - og formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk(norsk/svensk/dansk)minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

29.01.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 2020-11-27

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy og ny funksjonalitet i RuterBestilling.  Konsulen......

Competence area
Development
Location
Remote/Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-01-04
Enddate
2021-07-05
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: 07-12-2020 12:00

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av alle fagområder. Prosjektstøtte vil inngå i en pros......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 07-12-2020 12:00