Request ID: 21-06-1749
Published: 22.06.2021

Statsbyggs ERP-system (regnskaps-/ innkjøpsløsning) er i dag Oracle eBusiness Suite (OeBS) on-premise. Statsbygg har hatt løsningen siden begynnelsen av 1990-tallet, og den ble sist oppgradert i 2015.

Support på dagens løsning utløper 31.12.2023 og det er besluttet å lyse ut en konkurranse om ny regnskaps- og innkjøpsløsning. Regnskaps-løsning og innkjøpsløsning vil bli splittet i to konkurranser som muliggjør Best of Breed på begge områder. 

Følgende tentativ plan for anskaffelsen (Fase 1) foreligger:

Oppstart utarbeidelse av konkurransegrunnlag: 09.08.2021

Utlysning av konkurranse: 1.10.2021

Innlevering tilbud: 1.12.2021

Evaluering tilbud og forhandlinger: des 21-jan 22

Avtaleinngåelse: 01.03.2022 

Fase 2: Gjennomføringsfase mars 2021 – juni 2023 (foreløpig)

Statsbygg har som alternativ til ny regnskaps- og innkjøpsløsning mulighet til å oppgradere dagens løsning til en skyløsning. Dette vil kreve at det gjennomføres en konkurranse om implementering av skyløsningen.  Dersom den planlagte konkurransen til ny regnskaps- og innkjøpsløsning blir uforholdsmessig dyr, kan det bli aktuelt å velge oppgradering til skyløsning.

Forespørsel innleie prosjektleder 

Statsbygg ønsker å leie inn prosjektleder for å lede prosessen med gjennomføring av anskaffelsen (fase 1) med opsjon på etterfølgende implementering av løsning (fase 2).

Statsbygg vil opprette en prosjektorganisasjon med interne delprosjektledere, ressurser innen IKT- og virksomhetsarkitektur og prosessressurser innen regnskap- og innkjøp. Innleid prosjektleder skal ha ansvar for lede og koordinere prosjektet. Statsbygg vil selv stille med innkjøpsfaglige ressurser som sikrer at selve konkurransen gjennomføres i henhold til anskaffelsesregelverket.

Det skal innen desember 2021 gjøres en kostnads- og gevinstberegning knyttet til etablering av ny splittet løsning versus kun å overføre eksisterende løsning til en skyløsning. Denne vurderingen vil legges til grunn for endelig beslutning om valg av alternativ. Oppgaven med kostnads- og gevinstberegning tillegges den innleide prosjektlederen. 

Resultatet av den endelige beslutningen vil danne grunnlag for om opsjon for fase 2 utløses.

Det vil også kunne bli behov for supplerende bistand fra tilleggsressurser. Leverandøren skal kunne levere slike ressurser ved behov. Det er ikke nødvendig å navngi eller levere CV for supplerende ressurser på nåværende tidspunkt.  Det forutsettes at disse ressursene honoreres i henhold til rammeavtalens priser.

Kompetansekrav

  • Statsbygg ønsker en prosjektleder med følgende kvalifikasjoner:
  • Erfaring fra anskaffelse av ERP- og innkjøpsløsninger inkludert behovsspesifikasjon og evaluering
  • Erfaring fra implementering av relevante IKT-systemer. Med relevant menes f.eks. kjennskap og erfaring med utviklingsarbeid knyttet til regnskaps- og innkjøpsløsninger
  • Kunnskap om Skyløsninger
  • Erfaring med ledelse knyttet til prosess- og virksomhetsutvikling
  • God erfaring med å utarbeide business case for lignende endringsprosjekter 

Personlige egenskaper

  • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
  • Strukturert og analytisk
  • God til å samarbeide og motivere

Tilbydere oppfordres til å trekke frem spesialistkompetanse innenfor områdene over i overleverte CV. 

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-60%

Startdate

05.08.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00