Request ID: 21-06-3510
Published: 25.06.2021

Statnett SF, har et behov for prosjekt- og dokumentasjonsstøtte, spesielt innenfor dokumentering av arbeidsprosesser og opplæringsmateriale til sitt datterselskap Fifty AS.

Forutsetningene for å balansere det nordiske kraftsystemet forandres i det vi gradvis går over til et grønt, integrert og harmonisert europeisk kraftmarked. For møte disse utfordringene har Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät etablert programmet Nordic Balancing Model (NBM). Generell informasjon om NBM finnes på denne siden: https://nordicbalancingmodel.net/. På denne siden er det publisert et veikart for programmet som kan oppsummeres i det som er omtalt som NBM roadmap og prosjektene som inngår i NBM programmet

Ett av de mest omfattende prosjektene er Automated Nordic mFRR energy activation market (mFRR EAM). Dette inkluderer en betydelig grad av automatisering av dagens prosess for å balansere det nordiske kraftsystemet, og arbeidet vil kreve endringer i markedet for reservekraft, organisasjonsendringer, endringer i operative prosesser, samt innføring av en rekke nye IT-systemer.

De nye løsningene krever endringer og nye IT-systemer hos hver lokal TSO (Energinet, Fingrid, Statnett og Svenska kraftnät). I tillegg må det utvikles og leveres noen felles-nordiske tjenester. Det er Statnett og Svenska kraftnät som har ansvaret for å etablere og levere disse tjenestene, en rolle som er navngitt Common Service Provider (CSP).

Statnett og Svenska kraftnät har etablert et eget felleseid selskap, Fifty AS, for å formalisere samarbeidet i felles prosjektgjennomføring og utvikling av IT-systemer innenfor balanseringen av kraftsystemet.

Rollen gjelder prosjektstøtte i delprosjektet Operational organization and processes i Nordic mFRR EAM som er en del av NBM programmet. Rollen rapporterer til prosjektleder for Operational organization and processes i mFRR EAM, og skal også ha tett og løpende koordinering med andre deler av prosjektet som bl.a. IT utvikling, blueprint design, arkitektur og fremtidige systembrukere.

Arbeidsoppgaver

 • Rollen vil primært omfatte utførende arbeid med å dokumentere og skrive prosesser, rutiner og opplæringsmateriell.
 • Rollen vil kreve utstrakt samarbeid med personell fra det operative kraftsystem-driftsmiljøet i Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid.
 • Kjerneoppgaver for rollen:
 • Beskrivelser av felles arbeidsprosesser på nordisk nivå, primært prosesser for å håndtere hendelser og feil
 • Beskrivelser av innhold for opplæring på nordisk nivå, primært for å håndtere hendelser og feil
 • Delta i detaljspesifisering av opplæring, opplæringstrinn og innhold i opplæringsverktøy 
 • Delta i skrivingen av bilag for felles nordiske samarbeidsavtaler som omhandler operasjon og balansering av kraftsystem
 • Følge opp og sikre konsistens med relevant avtaleverk (eks: System Operation Agreement)
 • Skriving av andre dokumenter ifølge prosjektets behov, som kommunikasjonsmateriale, powerpoint slides, osv. 
 • Assistanse for kommunikasjonstiltak
 • Føre notater av prinsipper, konklusjoner og aksjonspunkter i nordiske arbeidsmøter

Absolutte krav:

 • Minimum 3 års høyere relevant utdanning innen tekniske og/eller økonomiske fag.
 • Tilbudt ressurs må kunne flytende engelsk og bruke minst ett skandinavisk språk som arbeidsspråk
 • Konsulenten må kunne sikkerhetsklareres
 • Erfaring med å forfatte dokumenter som arbeidsprosesser, rutiner, notater, analyser, forslag osv.
 • Erfaring med å utarbeide opplæringsmateriell 
 • Dokumentert generell prosjektkompetanse med IT intensive utviklingsprosjekter. Det er ønskelig med kraftdomenekompetanse og gjerne innen balansering, kraftmarkeder og oppgaver i kontrollrom.
 • Erfaring med å forberede og delta i arbeidsmøter, og utarbeide notater med konklusjoner og anbefalinger.
 • Erfaring med å gjennomføre intervjuer og spørre klargjørende spørsmål
 • Erfaring i prosjektrelatert arbeid på juniornivå (1-3 år)
 • Det vil være en fordel om kandidaten kan dokumentere erfaring fra kraftsystemdrift

Bør-krav:

 • Evne til å absorbere store mengder kildedokumentasjon raskt for å forberede til møter og samtaler. 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Prosjektledelse Prosessledelse

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

50-70%

Startdate

16.08.2021

Enddate

15.12.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00