Team - Kvalitetssikring til Program digital samhandling

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-5183
Published: 30.06.2021

Direktoratet for e-helse har behov for ekstern til bistand til kvalitetssikring av program digital samhandling (PDS) steg 1. Steg 1 omfatter også forprosjekt for steg 2. 

Programmet er plassert i et komplekst landskap, med høy synlighet og med forventninger til en markert forbedring av samhandlingsevnen i helsesektoren. Programmet opererer i grenselandet mellom teknologi, organisasjon, juss og semantikk, hvor det fokuseres på å tilrettelegge for effektiv og smidig utvikling av løsninger for brukerne, det være seg innbyggere og helsepersonell, samt sekundærbruk for administrasjon, styring og forskning.

Programmet styrer den største investeringen som gjøres innenfor samhandling i helsesektoren. Vi er helt avhengige av godt samarbeid, og at alle aktører er villige til å investere tid og ressurser for å lykkes på sin side. Oppgavene går på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og styringslinjer. Dette legger en ytterligere kompleksitet til styring og dialog.

Vi ønsker erfarne seniorressurser, som basert på eksisterende materiale, programmets prosesser og rutiner samt dialog, trekker ut relevante observasjoner. Videre er det sentralt at kvalitetssikrerne basert på dette kommer med konkrete anbefalinger for sentrale utfordringer. Kvalitetssikrerne skal basert på sin erfaring og sitt "utenfra-og-inn-syn" være en sparringspartner for programeier, programleder og portefølje. 

Kvalitetssikrerne skal rapportere til programeier og avdeling portefølje, og vil på vegne av programeier følge programmet løpende, og skal med sin erfaring og kompetanse samt distanse fra det operative arbeidet i programmet, bidra til å redusere gjennomføringsrisiko. Hvert år utarbeides en plan for hovedfokuset i arbeidet. Basert på denne, gjennomføres vurderinger, det utarbeides rapporter og gis anbefalinger.

Om PDS: 

Direktoratet for e-helse utarbeidet i 2018 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en konseptvalgutredning (KVU) som vurderte mulige konsepter for etablering av en felles journalløsning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, med helhetlig samhandling til spesialisthelsetjenesten. Konseptvalgutredningen gjennomgikk KS1 samme år. 

I 2020 gjennomførte Direktoratet et forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning (Akson). I tråd med statens prosjektmodell (KS-ordning) gjennomgikk det sentrale styringsdokumentet ekstern kvalitetssikring (KS2). Rapporten ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet den 26. juni 2020. Gitt føringer i statsbudsjettet for 2021 forbeholdes Akson-navnet i det videre arbeidet med felles kommunal journalløsning, mens samhandlingsdelen av Akson heretter omtales som Helhetlig samhandling. 

Det sentrale styringsdokumentet anbefalte å realisere målbildet for Helhetlig samhandling gjennom en stegvis tilnærming med flere selvstendige tiltak. Hvert steg i utviklingsretningen vil inneholde et forprosjekt for neste steg, som må ta med læring fra de forrige gjennomførte steg. 

Det sentrale styringsdokumentet anbefalte å organisere felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for samhandling i to ulike programmer i to ulike virksomheter. Steg 1 vil gå over 4 år med oppstart i 2021, og omfatter grunndata og tillitstjenester, kjernejournal, nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar, samt forprosjekt og ekstern kvalitetssikring av neste steg i utviklingsretningen for helhetlig samhandling. 

 For mer informasjon om programmet, se www.ehelse.no

Absolutte krav

  • Minimum 7 års dokumentert erfaring fra sentrale roller i gjennomføring av store og komplekse endringsprogrammer/ prosjekter i offentlig sektor.

Evalueringskrav

  • Erfaring fra kvalitetssikring av store og komplekse digitaliseringsprogrammer/prosjekter i offentlig sektor
  • Erfaring med tverrsektorielle problemstillinger i offentlig sektor
  • Erfaring med Finansdepartementets KS-regime og Utredningsinstruksen
  • Erfaring med bruk av prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet
  • God kjennskap til helsesektoren
  • God kjennskap til nasjonal e-helsestrategi og prosjekter/programmer i nasjonal e-helseportefølje
  • Gode kommunikasjons-, koordinerings- og samarbeidsevner

Omfang og varighet

Det er ønskelig med to ressurser som jobber sammen, både for å kunne sparre med hverandre og at det er mindre sårbart. Det bør kun være en som deltar i programstyremøter etc.

Stillingsandel: Omfang: 20 - 30% stilling til sammen for begge ressursene (fordelt ikke-lineært gjennom året)

Opsjon på forlengelse for periodene 01.01.2025 – 31.12.2025 og 01.01.2026 – 31.12.2026

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

 

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

20-30%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.12.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00