Team - Kvalitetssikring til Program digital samhandling

Log in or register to apply
Request ID: 21-06-5183
Published: 30.06.2021
Apply before: 03.08.2021 10:00
Share:

Direktoratet for e-helse har behov for ekstern til bistand til kvalitetssikring av program digital samhandling (PDS) steg 1. Steg 1 omfatter også forprosjekt for steg 2. 

Programmet er plassert i et komplekst landskap, med høy synlighet og med forventninger til en markert forbedring av samhandlingsevnen i helsesektoren. Programmet opererer i grenselandet mellom teknologi, organisasjon, juss og semantikk, hvor det fokuseres på å tilrettelegge for effektiv og smidig utvikling av løsninger for brukerne, det være seg innbyggere og helsepersonell, samt sekundærbruk for administrasjon, styring og forskning.

Programmet styrer den største investeringen som gjøres innenfor samhandling i helsesektoren. Vi er helt avhengige av godt samarbeid, og at alle aktører er villige til å investere tid og ressurser for å lykkes på sin side. Oppgavene går på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og styringslinjer. Dette legger en ytterligere kompleksitet til styring og dialog.

Vi ønsker erfarne seniorressurser, som basert på eksisterende materiale, programmets prosesser og rutiner samt dialog, trekker ut relevante observasjoner. Videre er det sentralt at kvalitetssikrerne basert på dette kommer med konkrete anbefalinger for sentrale utfordringer. Kvalitetssikrerne skal basert på sin erfaring og sitt "utenfra-og-inn-syn" være en sparringspartner for programeier, programleder og portefølje. 

Kvalitetssikrerne skal rapportere til programeier og avdeling portefølje, og vil på vegne av programeier følge programmet løpende, og skal med sin erfaring og kompetanse samt distanse fra det operative arbeidet i programmet, bidra til å redusere gjennomføringsrisiko. Hvert år utarbeides en plan for hovedfokuset i arbeidet. Basert på denne, gjennomføres vurderinger, det utarbeides rapporter og gis anbefalinger.

Om PDS: 

Direktoratet for e-helse utarbeidet i 2018 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en konseptvalgutredning (KVU) som vurderte mulige konsepter for etablering av en felles journalløsning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, med helhetlig samhandling til spesialisthelsetjenesten. Konseptvalgutredningen gjennomgikk KS1 samme år. 

I 2020 gjennomførte Direktoratet et forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning (Akson). I tråd med statens prosjektmodell (KS-ordning) gjennomgikk det sentrale styringsdokumentet ekstern kvalitetssikring (KS2). Rapporten ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet den 26. juni 2020. Gitt føringer i statsbudsjettet for 2021 forbeholdes Akson-navnet i det videre arbeidet med felles kommunal journalløsning, mens samhandlingsdelen av Akson heretter omtales som Helhetlig samhandling. 

Det sentrale styringsdokumentet anbefalte å realisere målbildet for Helhetlig samhandling gjennom en stegvis tilnærming med flere selvstendige tiltak. Hvert steg i utviklingsretningen vil inneholde et forprosjekt for neste steg, som må ta med læring fra de forrige gjennomførte steg. 

Det sentrale styringsdokumentet anbefalte å organisere felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for samhandling i to ulike programmer i to ulike virksomheter. Steg 1 vil gå over 4 år med oppstart i 2021, og omfatter grunndata og tillitstjenester, kjernejournal, nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar, samt forprosjekt og ekstern kvalitetssikring av neste steg i utviklingsretningen for helhetlig samhandling. 

 For mer informasjon om programmet, se www.ehelse.no

Absolutte krav

  • Minimum 7 års dokumentert erfaring fra sentrale roller i gjennomføring av store og komplekse endringsprogrammer/ prosjekter i offentlig sektor.

Evalueringskrav

  • Erfaring fra kvalitetssikring av store og komplekse digitaliseringsprogrammer/prosjekter i offentlig sektor
  • Erfaring med tverrsektorielle problemstillinger i offentlig sektor
  • Erfaring med Finansdepartementets KS-regime og Utredningsinstruksen
  • Erfaring med bruk av prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet
  • God kjennskap til helsesektoren
  • God kjennskap til nasjonal e-helsestrategi og prosjekter/programmer i nasjonal e-helseportefølje
  • Gode kommunikasjons-, koordinerings- og samarbeidsevner

Omfang og varighet

Det er ønskelig med to ressurser som jobber sammen, både for å kunne sparre med hverandre og at det er mindre sårbart. Det bør kun være en som deltar i programstyremøter etc.

Stillingsandel: Omfang: 20 - 30% stilling til sammen for begge ressursene (fordelt ikke-lineært gjennom året)

Opsjon på forlengelse for periodene 01.01.2025 – 31.12.2025 og 01.01.2026 – 31.12.2026

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

 

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

20-30%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.12.2024

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineer, Analytics

Request ID: 21-07-4093 Published: 2021-07-19

Do you love being a developer and create new insight? Analytics are on the lookout for a new, talented developer to join our team! Analytics is a unit with a passion for data, and an important contributor on the customers journey to become even more data driven. Although your main assignment will be to build data pipelines, we’re on the lookout for you who want to make a difference and not just deliver data. You want to create value for the customer and their customers! You find data and data m......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo, Økern
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: ASAP

Project Manager - Copper Migration

Request ID: 21-07-3149 Published: 2021-07-16

The copperinfrastructure in Norway is in the phase of being shut down, and based upon the information today this will be finished at latest within 2025 (earlier information from NKOM was based upon shutdown within dec 2022 and TN still has this as a target).  As the customer has appr. 8000 copperbased locations used in WAN-solutions (primary IPVPN and EVPN) these xDSL-access lines has to be replaced by other access-services (fiber, coax, FWA, ..). In addition there also is an issue due to Telen......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-08-23
Enddate
2021-12-17
Can prolong
Languages
Norwegian and English
Apply before: 30-08-2021 10:00