Prosjektleder - Produkt- og forretningsutvikling

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-12-2564
Published: 20.12.2021

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for konsulent som skal lede produkt- og forretningsutvikling for Datafabrikken.

Prosjektet Datafabrikken ble formelt startet 1. januar 2021 etter tildeling fra Stortinget om å bidra til økt verdiskaping på offentlige og private data som deles og brukes til nye formål. En viktig målgruppe er små og mellomstore bedrifter (SMB). I Data som ressurs, meld. St. 22 (2020–2021), anslås det at norsk dataøkonomi kan utgjøre en årlig verdiskapning tilsvarende 300 milliarder kroner og to hundre tusen arbeidsplasser, om forholdene legges til rette. Videre fra samme stortingsmelding:

 • Datafabrikken skal tilby kvalitetsdata fra offentlig og privat sektor til utvikling av nye datadrevne forretningsideer, tjenester og produkter. Samarbeidet mellom offentlig og privatsektor skal også styrkes.
 • Datafabrikken skal, i tillegg til å tilby tjenester, være en pådriver for piloter som samler aktører, ekspertise og data innenfor ulike domener og problemstillinger.

En sentral rammebetingelse for tildeling er at Datafabrikken skal bli selvfinansierende. Det betyr at vi utvikle produkter og tjenester som markedet vil betale for.

Digdir, med partnere, besitter i dag en rekke løsninger innen verdikjeden for deling og bruk av data. Med mandatet til Datafabrikken skal disse løsningene nå tilpasses privat sektor, herunder små og mellomstore bedrifter. I tillegg skal det utvikles helt nye produkter og tjenester som ikke er tilgjengelige i dagens marked. Hovedformålet er å utvikle tjenester og produkter som i støtter opp om økt verdiskapning innen deling og bruk av data.

De produkter og tjenester som utvikles skal sikre at Datafabrikken blir selvfinansierende. Dette betyr at vi må utvikle produkter og tjenester som det er etterspørsel etter og betalingsvilje for i markedet. En første versjon av portalen er å finne på https://datafabrikken.norge.no/

Portalen er i dag en informasjonsportal, med noen utvalgte tjenester. Denne skal nå utvikles til å bli en tjeneste- og kundeportal. Utviklingen vil skje stegvis, både ved innlemme nye produkter og tjenester, men også ved at vi utvikler ny underliggende infrastruktur som f.eks. for inntak, vask og distribusjon av data som åpner for nye tjenester innen datanalyse, ML og KI.

Konsulenten vil lede arbeidet i å utvikle en tjenesteportefølje for Datafabrikken og vil være sentral i hele prosessen fra identifisering av brukerbehov, til design og utvikling av tjenestene til testing og evaluering. Datafabrikken skal ha en agil tilnærming, derfor er det viktig at ressursen bidrar med hyppige lanseringer og testing før vi gjør store investeringer i disse. Konsulenten vil samarbeide tett med andre ressurser i prosjektet særlig innen infrastruktur, portal og marked

Konsulentens hovedoppgaver:

 • Lede utviklingen av en tjeneste- og produktportefølje for Datafabrikken. Herunder bidra til at Datafabrikken har attraktive tjenester og en attraktiv kundeportal.
 • Identifisere og prioritere brukerbehov i verdikjeden for deling og bruk av data
 • Ta initiativ til å utvikle produkter og tjenester basert på identifiserte behov og gjeldene strategier
 • Bidra inn i utviklingen av avtaleverk og prisingsmodeller
 • Utvikle strategi og markedsplaner for produktporteføljen
 • Planlegge og gjennomføre ulike kampanjer
 • Teste og evaluere gjeldene produkter.

Kompetansekrav:

 • Erfaring fra å lede produkt og tjenesteutvikling. Herunder prosessen fra å identifisere behov og utvikle tjenester og produkter som møter disse.
 • Erfaring fra digital forretningsutvikling og forstår utviklingsprosessen og hva som skal til for å få et ferdig produkt.
 • Erfaring i å utvikle tjeneste- og kundeportaler, herunder oppbygning og strukturering av disse.
 • Kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig, og evner å gjøre komplekse budskap enkle og forståelige
 • Er strukturert og trives både med å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
 • Er nysgjerrig, initiativrik og liker utfordringer; er egenskaper vi verdsetter høyt.

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

31.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00