Request ID: 22-01-1034
Published: 11.01.2022

Handelshøyskolen BI har behov for konsulentbistand 1 ressurs til et spennende prosjekt – konsulent til prosesskartlegging og analyse. Degree Planning prosjektet skal etablere ny og forbedret støtte for individuelle utdanningsplaner og kursoppmelding, samt støtte omkringliggende studieadministrative verdikjede.

Konsulenten skal jobbe med å analysere og utrede verdikjeden, prosesser og løsninger i og rundt BIs studieadministrative kjernesystem Banner. Konsulenten skal også bidra til utarbeidelse av målarkitektur for studentinformasjonssystemer (SIS).

Oppdraget – prosesskartlegging og analyse

I forbindelse med utvikling av ny systemstøtte for utdanningsplaner og kursoppmelding er det behov for å etablere nye arbeidsprosesser som er standardisert og samkjørt på tvers av studier og enheter. Flere av arbeidsprosessene gjennomføres i dag på ulike måter. Det er behov for å kartlegge prosesser inkludert systemer i bruk samt behov for analysearbeid for å vurdere forbedringsområder og tiltak.

Det forutsettes erfaring fra IT/digitaliseringsprosjekter og teknisk innsikt for å kunne dokumentere eksisterende systemstøtte og arbeide sammen med tekniske arkitekter i design av en helhetlig løsning. Konsulenten skal bistå prosjektleder og tekniske arkitekter i arbeidet med estimering av IT-utvikling og samlede implementeringskostander.

Oppgaver og leveranser er knyttet til verdikjedeanalyser, prosesskartlegging, prosessanalyse, dokumentasjon av grunnlag for standardisering og utvikling av prosessene samt input til premisser og ønsker for framtidig to-be prosesser. Herunder skal gevinstestimater og gevinstrealiseringsplan dokumenteres.

Konsulenten vil inngå i funksjonelt team og skal arbeide tett sammen med interne fagressurser som representerer ulike områder.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring med verdikjedeanalyse
  • Konsulenten må ha kompetanse om prosesskartlegging og analyse Erfaring fra IT/digitaliseringsprosjekter og teknisk innsikt
  • Erfaring fra estimeringsarbeid (implementeringskostnader, gevinster samt gevinstplan).
  • Kjennskap til Azure DevOps/Jira eller tilsvarende til oppgavestyring og struktur

Personlige egenskaper

  • Selvgående og proaktiv
  • Gode analytiske ferdigheter
  • Gode kommunikasjonsferdigheter med ulike interessentgrupper Gode fasiliteringsevner
  • Strukturert og ryddig i kommunikasjon og dokumentasjon
  • Komfortabel med engelsk språk skriftlig og muntlig

Oppdraget krever en ressurs i 100% prosent i perioden januar til primo april, med mulighet for forlengelse.

Ønsket oppstart - snarest.

Required skills:
Azure DevOps Jira

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00