Prosjekt-/prosessleder til arbeidet med nasjonal grunndata

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 23-08-3224
Published: 11.08.2023

Avd. Digital strategi og samhandling (DSS) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for senior prosjekt-/prosessleder til arbeidet med nasjonal grunndata.

Bakgrunn
I dag samler ulike offentlige myndigheter inn store mengder data som brukes isolert i deres egne forvaltningsprosesser. Slike data har ofte begrenset verdi for andre formål og dekker sjelden behovene til påfølgende brukere. Skal offentlig sektor lykkes med ambisjonen om å bli mer datadrevet, mer sammenhengende og øke automatiseringsgraden på forsvarlig vis, er vi avhengige av god tilgang til data med tilstrekkelig kvalitet og at disse er enkle å ta i bruk med avklarte vilkår. Offentlig dataforvaltning må dreies fra enkeltvis innhenting og forvaltning, til autoritative felles datakilder og medfølgende rammeverk som alle aktører må forholde seg til. Dette vil gi redusert ressursbruk og forvaltningskostnader for samfunnet, bedre datagrunnlag og reduserte kostnader for datakonsumenter, og bedre tjenester og mindre rapportering for innbyggere og næringsliv.  

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) skal på oppdrag fra Skate gjennomføre tiltaket Nasjonale grunndata for å sikre tilstrekkelig kvalitet og enkel tilgang til data som er særlig viktig for samfunnets funksjoner og tjenester. Etableringen av nasjonale grunndata forutsetter en helhetlig tilnærming og styring med definerte roller, ansvar, prosesser og kontrollmekanismer (styringssystem).

Dagens fire nasjonale fellesløsninger for data, folkeregisteret, enhetsregisteret, matrikkelen og kontakt- og reservasjonsregisteret, brukes mye og har gitt betydelige gevinster og effekter i den enkelte virksomhet og for samfunnet som helhet. Disse er også utgangspunktet for arbeidet med nasjonale grunndata. 

Formålet med avtalen
Rollene og ansvarsområdene som utvikles gjennom nasjonale grunndata må koordineres med kommende og eksisterende forordninger og direktiver fra EU. Spesielt relevant er Open Data Directive (ODD) og Data Governance Act (DGA). 

Den viktigste leveransen i arbeidet med nasjonale grunndata er et styringssystem for nasjonale grunndata i Norge. 

Innleid konsulent skal ha en nøkkelrolle i utformingen av et nytt styringssystem for nasjonale grunndata. Konsulenten blir en del av prosjektets kjernegruppe – sammensatt av interne ressurser.. 

Arbeidsoppgaver: 

  • Kartlegge og vurdere aktuelle styringssystemer 
  • Etablere dialog med relevante aktører
  • Utforme rolle- og ansvarsbeskrivelser 
  • Utarbeide plan for etablering av styringssystemet
  • Bidra til kommunikasjon og forankring
  • Andre oppgaver som en del av prosjektets kjernegruppe

For krav til kompetanse og erfaring – se vedlagt kompetanseskjema.
I den utstrekning Kunden ønsker det, skal Konsulenten også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.

Opsjon på 6 med forlengelse

Required skills:
Offentlig forvaltning Prosjektledelse Prosessledelse Grunndata

Competence area

Project management

Location

Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

11.09.2023

Enddate

31.12.2023

Option to prolong

Apply before

23.08.2023

Deadline for compliance

26.09.2023

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00