Rådgiver innen Personvern og informasjonssikkerhet

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-11-7631
Published: 24.11.2020

For vår kunde i helsesektoren søker vi en Rådgvier innen personvern og informasjonsikkerhet.

Helsedirektoratet og Barne, ungdoms og familiedirektoratet jobber med et samarbeidsprogram, DIGI UNG. DIGI-UNG programmet handler om å samordne og videreutvikle digitale hjelpetjenester til ungdom i alderen 13 til 20 år. DIGI-UNG skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon og veiledning til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud som bidrar til mestring og selvhjelp.  

Hovedmålet kan deles i to underliggende målsetninger, som sammen svarer opp behovet fra brukergruppen:

* Samordne dagens delvis overlappende, delvis konkurrerende nettjenester for ungdom under en felles inngang med lett tilgang til kvalitetssikret informasjon og hjelpetjenester på tvers av sektorer.  

* Videreutvikle dagens tilbud av digitale tjenester for å tilby ungdommer et helhetlig digitalt forløp fra informasjonstjenester med lavterskel til fullverdige digitale hjelpetjenester som åpner for personlig oppfølging på tvers av sektorer. 

Helsedirektoratet jobber med å samordne chattetjenester som ligger på samme plattform, der et av behovene er at mulighet for å overføre samtaler mellom chattetjenestene. Dette gir mulighet for svarere å gi brukeren (ungdommen) den hjelp som trengs. 

For å sørge for at bruker får videre hjelp, må svarer finne egnet tjeneste og har derfor behov for å vite om andre tjenesters kompetanseområde, åpningstider og kapasitet. Etter det kan svarer informere bruker og spørre om vedkommende ønsker å bli satt over, eller alternativt invitere inn en annen svarer, avhengig av funksjonalitet hos chatplattformleverandør. Når bruker bekrefter, spør svarer om vedkommende ønsker at samtalehistorikk skal følge med eller ikke. Her et det viktig å ta hensyn til bruker sin anonymitet og brukervilkår, som blir styrt ulikt hos chattilbyderne. Når chatsamtalen er overført kan den enten dukke opp i en ny kø eller eksisterende kø hos mottakende chattilbyder. Ved overføring av samtaler har chattilbyderne behov for felles og klare retningslinjer.

Gjennom en kartlegging viser det seg at chattetjenestene har noe ulik tilnærming rundt GDPR, anonymitet og varsling. Ulike krav hos chattjenestene kan resultere i forskjeller som har konsekvenser for brukeren. Gjennomgående lik behandling er ikke påkrevd for alle chattjenestene, men det bør utarbeides tydelige retningslinjer der ulikhetene inntreffer (for eksempel hvordan overføring av chat samtaler skal håndteres).

Arbeid som det er behov for bistand til er derfor faglig rådgivning for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet i prosjektet, f.eks.:

  • Utarbeide retningslinjer for å ivareta krav til personvern og informasjonssikkerhet, f, eks. for å ivareta forhold rundt anonymitet og deling av personopplysninger. 
  • Utarbeide utkast til standard informasjon til de registrerte der det inntreffer ulikheter
  • Bistand til utarbeidelse av skriftlig samtykkeerklæringer for chattetjenester som skal kobles sammen
  • Kartlegge hva ungdommen må samtykke til i forbindelse med overføring av samtaler, og utarbeide standardtekst / informasjon i ungdomsvennlig språk

Arbeidet er organisert i et prosjekt. Den innleide fagressursen skal ved utførelse av arbeidet ha tett dialog og samarbeid med relevante interne ressurser i Helsedirektoratet og Bufdir. Den innleide fagressursen får derfor en viktig rolle som utfører, samt bistå med faglig innspill til aktivitetene som skal gjennomføres i prosjektet. Fordeling av arbeidsinnsats vil avklares nærmere ved oppstart, men det må påberegnes noe variert ressursinnsats gjennom oppdragsperioden – dvs at det i perioder må påregnes arbeidsinnsats over 50%, mens det i andre perioder vil være behov for mindre enn 50%.

KRAV TIL KOMPETANSE

Konsulenten får rolle som faglig rådgiver innen personvern og informasjonssikkerhet i prosjektet. Det er viktig konsulenten har god kompetanse innen fagfeltet, herunder erfaring fra ivaretakelse av krav i digitaliseringsprosjekter, og/eller kravstillelse av løsninger. 

 

Competence area

Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

15.12.2020

Enddate

15.07.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00