Request ID: 21-12-9304
Published: 14.12.2021

Brønnøysundregistrene har siden 2016 bygget en ny teknisk plattform (BRsys) for sine registerløsninger. Vi har nå behov for bistand i forbindelse med utviklingen av nye registerløsninger på denne plattformen. Primært gjelder denne forespørselen bistand i forbindelse med utvikling av et nytt nasjonalt register over reelle rettighetshavere, hvor det skal lages løsning for innrapportering, saksbehandling og tilgjengeliggjøring. Det skal først utvikles en nasjonal løsning i to faser, deretter skal det norske registeret kobles på andre tilsvarende registre i EU/EØS-området.

Den nye plattformen er basert på en mikrotjeneste-arkitektur. Mikrotjenestene kjører som Docker- containere på RedHat OpenShift (enterprise Kubernetes plattform).

Prosjekt Reelle rettighetshavere benytter Jenkins og Tekton-pipelines i forbindelse med Continuous integration (CI) og Continuous delivery/deployment (CD). Videre benyttes teknologier som Java, JavaScript, React/Node, SpringBoot, Kafka, PostgreSQL og ElasticSearch. Som utviklingsverktøy bruker vi primært IntelliJ, og Bitbucket/Git benyttes for versjonskontroll. Videre benytter vi smidige metodikker som Kanban/ScrumBan med Jira og Confluence som støtteverktøy.

Konsulenten(e) vil i første omgang være organisatorisk plassert i prosjekt "Reelle rettighetshavere".

Dette prosjektet skal levere en registerløsning over flere faser, der fase 1 – grunnleggende funksjonalitet for innrapportering, kontroll/registrering og tilgjengeliggjøring – skal leveres ved årsskiftet 2022/2023.

Vi gjør oppmerksom på at Brønnøysundregistrene har skjermingsverdig objekt, og at innleide konsulenter gjennom bistanden vil komme i kontakt med skjermingsverdig objekt og/eller informasjon.

Se ytterligere informasjon om dette i vedlagt kompetansematrise.

Arbeidssted:

Brønnøysundregistrene kan være fleksibel i forhold til arbeidssted og tilstedeværelse i Brønnøysund. Vi åpner for at arbeidssted kan være delt mellom konsulentens eget arbeidssted og Brønnøysundregistrenes lokaler i Brønnøysund.

Vi ønsker at konsulenten(e) kan være i Brønnøysund 3 - 4 dager/uke de første 3 - 4 ukene.

Konsulenten må deretter kunne foreta reiser til Brønnøysund, eksempelvis 2-3 dager pr. måned. Reise- virksomheten planlegges i samråd med Brønnøysund-registrene.

Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt ca. 10 reiser i avtaleperioden. I tillegg kommer reiser i eventuelle opsjonsperioder.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Development

Location

Remote/Brønnøysund

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

31.01.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00