UX designer - Ny digital våpenforvaltning

Log in or register to apply
Request ID: 22-07-6290
Published: 12.07.2022
Apply before: 19.08.2022 10:00
Share:

UX-designeren skal bistå Brønnøysundregistrenes produktteam i arbeidet med å utvikle en ny digital våpenforvaltning for politiet. I løsningen vil det være flere utfordringer knyttet til design for gode brukeropplevelser for flere ulike brukergrupper.

Brønnøysundregistrene har undertegnet en samarbeidsavtale med politidirektoratet (POD) om utvikling av ny digital våpenforvaltning. Løsningen vil bestå av et nasjonalt digitalt våpenregister og en digitalisert våpenforvaltning.

Brønnøysundregistrene skal utvikle en ny og moderne funksjonalitet for politiets nasjonale våpenregister. Innholdet i det gamle registeret migreres til BR så snart det er mulig.

Nytt våpenregister skal:

 • Være brukervennlig
 • Ha mulighet for å ta ut nødvendig statistikk
 • Være digitalt integrert mot saksbehandlingsløsning
 • Være integrert mot de av politiets operative systemer som POD bestemmer

Registeret skal inneholde informasjon om sivile skytevåpen, våpeneiere og knytningen mellom våpen og eier. Våpen tilhørende politiet og Forsvaret omfattes ikke av registeret.

Løsning for våpensøknad og behandling av denne skal utvikles av politiet selv. Øvrige forretningsprosesser i den nye digitale våpenforvaltningen skal utvikles av Brønnøysundregistrene.

Det legges opp til et nært samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, POD og Politiets IKT-tjeneste i hele utviklingsløpet.

Ønsket kompetanse

 • Minimum 3 års relevant utdanning fra høgskole/universitet, eller relevant erfaring (senior konsulent-nivå).
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • God kompetanse og erfaring innen utforming/design av digitale brukergrensesnitt generelt samt å utforme løsninger tilpasset til ulike skjermstørrelser, gjerne fra prosjekter i offentlig forvaltning.
 • God kjennskap til muligheter og begrensninger som ligger i moderne rammeverk og teknologier for utvikling av frontend-løsninger og bruk av designsystem. Graden av kjennskap til området beskrives.
 • God erfaring innen arbeidsprosesser og strategier for å sikre god brukskvalitet og brukeropplevelse i digitale brukergrensesnitt og hvordan man kan oppnå et godt samspill mellom utviklere, brukskvalitetsressurser og andre fagressurser og interessenter i et smidig utviklingsløp.
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Erfaring med bruk av design- og visualiseringsverktøy som for eksempel Figma.
 • God kunnskap og i det å planlegge og gjennomføre både enkle og mer omfattende brukertester, samt det å analysere og planlegge tiltak etter brukertester.
 • Meget god erfaring innen UX- / tjenestedesign fra alle fasene i utviklingsprosessen; for eksempel innsiktsarbeid, interessentoppføling, prototyping, testing og dialog med utviklere.
 • God kjennskap til Universell utforming, WAD/WCAG 2.1 og andre konvensjoner og beste-praksis knyttet til tilgjengelighet i brukergrensesnitt.

Reisevirksomhet

Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for 1 reise til Brønnøysund hver måned i avtaleperioden (12 måneder) og tilsvarende 1 reise pr. måned i opsjonsperiodene (6+6 måneder) hvis disse blir utløst.

Hver reise vil omfatte ca. 4 dagers opphold.

Ved søknad trenger vi spisset CV i vedlagt mal, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Design

Location

Remote

Workload

70-100%

Startdate

12.09.2022

Enddate

12.09.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00