Team - Struktur og metodikk for innovasjon

Log in or register to apply
Request ID: 22-07-1956
Published: 13.07.2022
Apply before: 18.08.2022 10:00
Share:

Brønnøysundregistrene (BR) skal i løpet av høsten 2022 etablerer en metodikk for å gjennomføre innovasjons- og idègenereringssprinter.

BR ønsker bistand til å etablere en struktur/metodikk for dette.

I tillegg til å utvikle struktur/metodikk ønsker BR bistand til å gjennomføre to sprinter og evaluere arbeidet metodikk og gjennomføringen av de to første sprintene.

BR ønsker en leverandør med et team på 2- 4 konsulenter som i samarbeid med et kjerneteam (3-4 personer) i BR skal etablere en struktur/metodikk som er tilpasset BR sin organisasjon, situasjon og hvorfor BR skal jobbe med idegenerering og innovasjon.

En av konsulentene fra leverandøren skal være teamleder og gjennom det være ansvarlig for planlegging, fremdrift og leveranser i oppdragsperioden.

Når leverandøren og BR har etablert en metodikk/et sett med verktøy, ønsker BR støtte til gjennomføring/fasilitering og dokumentasjon av to innovasjons/idegenereringssprinter som skal gjennomføres i månedsskifte oktober/november.

I etterkant av de to sprintene skal metodikk og gjennomføring av sprintene evalueres, og forslag til endringer skal indentifiseres. Hensikten er at BR sitter igjen med en metodikk/sett verktøy som er spisset for organisasjonenes bruk fremover. Hvis det er rom for det innenfor oppgavens budsjett, kan det være interessant å diskutere forankring og bruk av prosessen i BR sin organisasjon.

Kompetansekrav til konsulentene

  • Alle konsulentene i teamet skal ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
  • Alle konsulentene i teamet må ha god erfaring med etablering av innovasjons- og idègenereringsprosesser.
  • I tillegg til erfaring med etablering av innovasjons- og idègenererings-prosesser, må konsulentene også ha god forståelse av teknologi som verktøy i innovasjonsarbeidet.
  • Erfaring med endringsarbeid i komplekse organisasjoner er videre ønskelig.
  • Teamet som helhet må ha nødvendig kompetanse for å levere tjenesten.
  • Dette skal dokumenteres ved at Leverandøren gir en god beskrivelse av hver enkelt navngitte konsulents kompetanse og erfaringsgrunnlag, samt hvilket bidrag den enkelte navngitte konsulenten skal levere i teamet på grunnlag av dette.
  • Teamet må ha god oppdragsforståelse. Dette skal dokumenteres gjennom en beskrivelse av hvordan teamet tenker å løse oppdraget ved Brønnøysundregistrene.

Reisevirksomhet

Konsulentene må regne med å reise 2 ganger til Brønnøysund i løpet av avtaleperioden, med et opphold på inntil 3 dager.

Vi tar utgangspunkt i at det er tilstrekkelig at teamleder og en av konsulentene i teamet deltar på disse reisene.

Ved søknad trenger vi spisset CV i vedlagt mal, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

12.09.2022

Enddate

30.11.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00