Prosessleder - Ny digital våpenforvaltning

Log in or register to apply
Request ID: 22-07-7224
Published: 13.07.2022
Apply before: 19.08.2022 10:00
Share:

Vi har behov for en prosessleder med gode kommunikasjonskunnskaper skriftlig og muntlig og dokumentert erfaring fra endrings og/eller utviklingsprosjekter, samt erfaring med produktteam.

Brønnøysundregistrene har undertegnet en samarbeidsavtale med Politidirektoratet om utvikling av ny digital våpenforvaltning. Løsningen vil bestå av et nasjonalt digitalt våpenregister og en digitalisert våpenforvaltning.

Brønnøysundregistrene skal utvikle en ny og moderne funksjonalitet for politiets nasjonale våpenregister. Innholdet i det gamle registeret migreres til BR så snart det er mulig.

Nytt våpenregister skal:

  • Være brukervennlig
  • Ha mulighet for å ta ut nødvendig statistikk
  • Være digitalt integrert mot saksbehandlingsløsning
  • Være integrert mot de av politiets operative systemer som POD bestemmer

Registeret skal inneholde informasjon om sivile skytevåpen, våpeneiere og knytningen mellom våpen og eier. Våpen tilhørende politiet og Forsvaret omfattes ikke av registeret.

Brønnøysundregistrene skal starte opp et prosjekt som heter digital selskapsetablering. Hovedmålet med prosjektet er å legge til rette for realisering av en sammenhengende tjeneste for den generiske delen av etablererfasen i livshendelsen "starte og drive en bedrift" for aksjeselskap med kontantinnskudd og enkeltpersonforetak.

Løsning for våpensøknad og behandling av denne skal utvikles av politiet selv. Øvrige forretningsprosesser i den nye digitale våpenforvaltningen skal utvikles av Brønnøysundregistrene.

Det legges opp til et nært samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Politidirektoratet og Politiets IKT-tjeneste i hele utviklingsløpet.

Vi har derfor behov for en prosessdriver som kan understøtte vårt arbeid med å utvikle en ny digital våpenforvaltning.

Arbeidsoppgaver (ikke uttømmende):

Som prosessleder får konsulenten følgende ansvarsområder:

  • Teamleder/scrumleder for produktteam våpen
  • Være bindeledd mellom teamene hos politiet og i Brønnøysundregistrene.
  • Fasilitere møteplasser og dialog med større interessenter og grupper av interessenter
  • Bistå med utforming og oppfølging av dokumentasjon, planer etc.
  • Støtte i forbindelse med møter, workshops, arrangementer etc.
  • Sikre leveranser, arbeidsplaner, følge dette opp og rapportere

Reisevirksomhet

Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt 12 reiser til Brønnøysund i avtaleperioden på 12 måneder og tilsvarende antall reiser i opsjonsperioden på maksimalt 12 måneder (hvis denne blir utløst).

Hver reise vil omfatte 4-5 dagers opphold.

Ved søknad trenger vi spisset CV i vedlagt mal, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

12.09.2022

Enddate

12.09.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00