Request ID: 20-11-0293
Published: 26.11.2020

For en av våre kunder, søker vi etter en prosjektleder for et langvarig oppdrag. 

Arbeidet startet i 2020 med utvikling av en betaversjon for tilgjengelegheitserklæring og ei innleiande analyse av arbeidsprosessane som skal digitaliserast. Arbeidet skal replanleggast og intensiverast for 2021 og 2022, mellom anna med ei tydelegare forankring i både dei faglege, formelle og styringsrelaterte behova ikt-løysingane skal ivareta. 

Føremålet med it-prosjektet er å bidra i arbeidet med å utvikle eit datadrive digitalt tilsyn, herunder legge til rette for handheving av WAD og det eksisterande norske regelverket på ein kostnads- og formålseffektiv måte. 

Gjennom prosjektet vil vi: 

 1. Sikre at vi har ei heilskapleg og framtidsretta tilnærming i arbeidet med eit datadrive digitalt tilsyn, som er tydeleg forankra i linjeorganisasjonen sine behov
 2. Utvikle testmetodar for nettstadar og appar, herunder særskilde innhaldstypar som digitale dokument, basert på ei dokumentert regelverkstolking og innretta for dataproduksjon og analyse
 3. Anskaffe/utvikle og implementere ikt-løysingar for det datadrivne digitale tilsynet:
  • Mest mogleg automatisert dataproduksjon, test og analyse 
  • Effektiv og sikker datalagring/forvaltning, med integrasjon av eksterne datakjelder og deling av data
  • Funksjonalitet for rapportering og formidling av data og analyse til ulike føremål
  • Prosess-støtte for produksjonsstyring og oppfølging 
 4. Vidareutvikle og rulle ut den sentrale løysinga for tilgjengelegheitserklæring til verksemdene som skal etterleve WAD

Oppgåver
Endeleg innretting på prosjektet og arbeidsdeling mellom prosjekt og linje er ikkje endeleg avklara. Planprosessen for 2021-22 pågår og innretting på prosjektet vil også vere avhengig av prosjektleiar sin kompetanse og erfaring. I utgangspunktet legg vi opp til at prosjektleiar skal leie eit it-utviklingsprosjekt med tett kopling til linja, for å sikre at it-prosjektet svarar på linja sine behov. 

Prosjektleiar skal:

 • Leie interne og eventuelt eksterne ressursar som deltek i arbeidet, etter avtale bistå i anskaffing av ekstern bistand
 • Utarbeide og løpande ajourhalde prosjektplan og prosjektbudsjett 
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere kvalitetssikring av prosjektet sine leveransar 
 • Rapportere status og risiko med vekt på framdrift, kvalitet, ressursbruk og økonomi
 • Etter avtale legge fram skriftleg dokumentasjon for linja til godkjenning og forankring 
 • Utføre oppgåver knytt til styringsgruppe, referansegruppe og kommunikasjon med andre interessentar

Utvikling av it-løysingar skjer i samarbeid med Digdir sitt utviklingsmiljø og tilsynet bidreg elles med nødvendig kompetanse i arbeidet. Det er også aktuelt å anskaffe ytterlegare ekstern bistand viss det av kompetanse- eller ressursmessige årsaker er behov for det 

Arbeidsbelastning
Det vert lagt opp til bistand i 60-80 prosent pr. år. Det må påreknast variasjonar i arbeidsintensitet, avhengig av prosjektplanen.

Krav til konsulent
Konsulenten:

 • Må vere tilgjengeleg for minimum 60% stilling i kontraktsperioden, og i periodar opp til 80-100% stilling
 • Bør kunne starte opp så snart som mogeleg og helst oppstart i januar
 • Må, når det er naudsynt og etter avtale, kunne reise til tilsynets kontor i prosjektperioden, i den grad dette er forsvarleg

Konsulenten må ha:

 • Dokumenterte resultat med leiing av ikt-prosjekt for digitalisering av arbeidsprosessar
 • Dokumentert prosjektleiarkompetanse, og solid erfaring med prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering av leveransar, herunder også kvalitetssikringsteknikkar 
 • Erfaring/kompetanse med analyse og dokumentasjon av arbeidsprosessar som grunnlag for digitalisering, herunder også lovregulerte arbeidsprosessar

Videre bør konsulenten ha:

 • Erfaring med å leie prosjekt der tett samarbeid mellom prosjekt og linje er systematisert og forankra 
 • Erfaring med universell utforming av ikt

 

Competence area

Project management

Location

Sogndal

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

04.01.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP