Request ID: 20-08-3044
Published: 12.08.2020

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre forvalter Norsk pasientregister (NPR), kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og IPLOS-registeret. Avdelingen skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.

Helsedirektoratet har ansvar for å sørge for at ansvarlige ledd i stat, kommuner og foretak har god styringsinformasjon som beskriver status og utvikling for helsetjenesten samt har løpende tilgang på nødvendig informasjon om nasjonale styringsmål som kapasitets- og ressursutnyttelse, kvalitetsindikatorer, tilgjengelighet og befolkningens bruk av tjenester. For å tilby slik styringsinformasjon til helseforetak og kommuner tilrettelegger Helsedirektoratet data fra Norsk pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister, samt data fra SSB i en interaktiv web-tjeneste.

Anskaffelsen gjelder bistand i to ulike prosjekter:

Effektive Leveranser til HDP: Prosjektet formål er å sørge for at Helsedirektoratet er i stand til å levere dataprodukter til Helsedataprogrammet (HDP) i henhold til oppgaver og rammer for HDS (Helsedataservice) og HAP (Helseanalyseplattformen). Prosjektet er i første omgang planlagt for perioden 2020-Q2 2022.  

Prosjektet har følgende hovedleveranser: Etablering av dataprodukter, forbedring av løsning for metadata forvaltning, løsning for integrasjon og dataoverføring, etablering av forvaltningsmodell.

Vi ser nå etter en god interaksjonsdesigner som kan bidra til at løsningene får gode grenseflate til avdelingens sluttbrukere.

Helsedirektoratet skal tilrettelegge helsedata til innsyn for innbyggere, som er registrert i våre register. Data skal tilgjengeliggjøres for interaktiv bruk, der innbygger skal kunne drille seg ned i opplysninger registrert om innbygger. Her er det behov for test, kvalitetssikring, videreutvikling og samarbeid med helsenorge.no ved NHN.

Helsedirektoratet søker inntil 3 dedikerte ressurser med faste arbeidsdager i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim. Kunden dekker ikke reise til og fra Trondheim.

KRAV TIL KOMPETANSE

Konsulentene skal bidra i flere prosjekter for design av ulike løsninger.

Effektive Leveranser til HDP: 

Konsulenten skal bidra i design av metadataløsning og produksjonsløsning for avdelingen. Metadataløsningen er en ny løsning som skal gi avdelingens ressurser innsikt og oversikt over hvilke metadata som finnes og skal kunne benyttes for forvaltning av KPR og NPR. Produksjonsdelen av løsningen er en ny løsning for konfigurasjon og produksjon av dataprodukter som skal benyttes av seksjon Leveranse ved leveranser til HDP. Du vil bidra med design og produktutvikling, brukertesting og prototyping i et team som består av tekniske ressurser, arkitekter og fagressurser. 

Innsynsprosjektet: 

Konsulentene skal designe innsynsløsning for publikum, dvs. alle som er registrert i direktoratets nasjonale helseregistre. Publikums kanal inn til innsyn er helsenorge.no, slik at konsulenten må designe i henhold til rammer gitt av helsenorge.no. Løsningen må designes trinnvis, der første trinn er et «forenklet innsyn» med begrenset informasjon om registeropplysninger knyttet til den som søker innsyn. Andre trinn er «detaljert innsyn», der innbygger velger innsynsområde i det forenklede innsyn. Siste trinn er å utforme nedlastbart «fullt innsyn». 

Innsynsløsningen har et juridisk rammeverk knyttet til GDPR og lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven § 24).

Opplysningene som er registret om innbyggere er meget omfattende og har stor grad av faglig nomenklatur (medisinsk og helsefaglig), samt en rekke nasjonale og internasjonale kodeverk. Det er et krav om at konsulent må kunne gjøre disse forståelig uten at den som søker innsyn må ha detaljert kunnskap om helsefag og organisering av helsetjenester. 

Generelt:

Du er en innovativ interaksjonsdesigner med høy utdannelse, er faglig sterk innen fagfeltet på minst bachelor-nivå. Du må ha erfaring med design for nett og mobil, har et godt øye for design og er opptatt av å lage brukervennlige løsninger. I tillegg til at du er faglig sterk, forutsetter vi at du har godt humør, sprer glede og har genuin interesse og entusiasme for å jobbe med digitale medier og helsedata.

 Tre opsjoner på forlengelse: 

Opsjon 1: 01.01.2021 – 30.06.2021

Opsjon 2: 01.07.2021 – 31.12.2021

Opsjon 3: 01.01.2022 – 30.06.2022

 

Required skills:
Interaksjonsdesign

Desired skills:
GDPR

Competence area

Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.09.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00