UX utvikling av stordataløsning for helseregister

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-01-2029
Published: 06.01.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Registrene bruker denne informasjonen til å lage rapporter som er vesentlige for finansiering av politisk oppfølging av-  og styring av helsetjenestene som tilbys i landet. Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene til å lage over hundre ulike måneds-, kvartals- og årsrapporter.

Covid-19 pandemien har vist at det å få data raskt noen ganger er viktigere enn at de er revidert, spesielt i perioder der det er stor usikkerhet er det viktig å ha løpende oppdatering av situasjonen nasjonalt. Avdelingen har allerede etablert mottak og leveranser av data som gjøres hver dag, men vi ser at vi må etablere en ny grunnmur for innsamling og leveranse av data, en grunnmur som tar høyde for at situasjonen kan endre seg fra time til time.

Prosjektets mål er å etablere en løsning for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker og som ivaretar personvernet. Løsningen må ivareta brukernes behov på nye måter. Der man tidligere hadde manuelle rutiner for kvalitetssikring må vi i framtiden gi kvalitetsinnsikt basert på maskinlæring og avviksanalyser. Datavolumet forventes å øke tre til fire ganger i løpet av året.

Prosjektet har også mange tunge interessenter, med Storting som direkte lovgivende i en ende og private tilbydere av Elektronisk pasientjournal i en annen ende. Det vil være vesentlig å finne gode og pragmatiske løsninger sammen med disse aktørene.

Det er kritisk for prosjektet å ha gode folk til å kartlegge og håndtere krav og behov. Prosjektet vil ha en gjennomgående "Lean startup" tilnærming, der vi vil starte med å utvikle en MVP, og utvide med ny funksjonalitet fortløpende. Det betyr at kompetanse på tjeneste- og interaksjonsdesign er viktig gjennom hele prosjektet.

Rollene i teamet vil arbeide med å kartlegge brukerbehov, pains og gains sett i et tjenesteperspektiv og bruke denne innsikten sammen med utviklere til å utvikle demoer, prototyper og produkter som forbedrer hverdagen til de som jobber med data. Vi trenger hjelp til å designe arbeidsprosesser og kanaler mot brukerne og kundene - en tung del av dette vil være utvikling av brukergrensesnitt. Det vil også være behov for å hjelpe til i kommunikasjon ut mot interessenter.

Det er anledning for å levere 1-3 personer som utgjør et team. Dette skal tilsvare en 100% stilling.

Krav til kompetanse

Til dette arbeidet har vi behov for én eller flere faglig sterke designere som til sammen dekker rollene tjenestedesign, interaksjonsdesign og produktutvikling. Minst en av dere besitter god kompetanse på implementering av brukergrensesnitt og verktøy for prototyping. Dere har forståelse for både brukerens, kundens og utviklernes behov og klarer å kommunisere godt med alle tre. Dere er kjent med designsystem og forstår hvordan slikt bør overleveres til kunden, med opplæring av prosesser for vedlikehold av dette.

Generelle vurderingskriterier for alle tilbudte konsulenter

Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid med helsedata, sensitive data eller strenge krav til personvern og informasjonssikring, eller at konsulenten har interesse for og forutsetning for å enkelt kunne sette seg inn i dette.

Absolutte krav

 • Minst 3 års erfaring med interaksjonsdesign
 • Dokumentert kompetanse på grafisk design
 • Dokumentert erfaring med kartlegging av brukerbehov, pains og gains
 • Dokumentert erfaring med designmetodikk, som hypotesedrevet produktutvikling
 • Dokumentert erfaring med utvikling av demoer, prototyper og produkter
 • Dokumentert erfaring med brukertesting 
 • Dokumentert erfaring med design og implementering av brukergrensesnitt (semantisk web, HTML/CSS3 og universell utforming)

Evalueringskrav

 • Dokumentert erfaring med å gjennomføre workshops og strukturere innsamlet kunnskap på en slik at måte at det skaper verdi for teamet i videre arbeid
 • God kjennskap til GDPR er en fordel
 • Kjennskap til offentlig sektor
 • Erfaring fra arbeid med helsedata, sensitive data eller strenge krav til personvern og informasjonssikring

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Semantisk web HTML CSS3 Universell utforming

Desired skills:
GDPR

Competence area

Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Project Manager

Request ID: 21-05-8740 Published: 2021-05-05

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Project manager. Our telecommunication customer is subject to regulatory requirements (the EKOM Act - in addition to the Safety Act for designated facilities) on our ability to monitor, identify and respond to undesirable incidents. This includes video surveillance of facilities covered by the legal requirements. This primarily affects the estimated designated facilities under the Safety Act, and all facilities highly classified......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-05-18
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
English and Norwegian
Apply before: ASAP

Fullstack JavaScript - Telecom

Request ID: 21-04-5159 Published: 2021-04-28

For our telecommunication customer, we are searching for a Senior Fullstack JavaScript Developer. Your responsibilities: Maintaining the existing solutions and following up on quality issues Develop and maintain micro services Develop and maintain the overall system architecture Onboard and integrate with new systems Create solution and technical documentation Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests Solve issues in production with customer opera......

Competence area
Development
Location
Flexible
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-07-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP