Request ID: 20-09-8960
Published: 17.09.2020

Norsk Helsenett skal gjennomføre en del strategiske satsinger samtidig som eksisterende nasjonale e-helseløsninger skal forvaltes og videreutvikles i henhold til etablerte planer. Vi trenger derfor bistand fra konsulenter for å ivareta forvaltning og videreutvikling av følgende nasjonale løsninger:

 • Grunndata: Løsning for tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til personer, helsepersonell og helsevirksomheter. Data er tilgjengelig i SQL databaser, og tilgjengeliggjøres via WCF, REST og FHIR API. Tjenesten tilbyr også et admin-grensesnitt basert på Angular teknologi.
 • Melde.no: Løsning for innmelding av uønskede hendelser i helsesektoren. Melde.no er en felles inngang for ulike type meldeordninger som forvaltes av aktører som Statens Legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet m.fl. Løsningen tilbyr skjemabasert innmelding av ulike typer hendelser for helsepersonell via en egen web-frontend. Vi utvikler også løsning for at befolkningen skal kunne melde inn uønskede hendelser via helsenorge.no.
 • HelseID: Løsning for autentisering og autorisering av brukere. Tjenesten brukes til å sikre sentrale api’er som tilbys, og fungerer som felles autentisering i helsesektoren. Tjenesten er basert på OAuth og IdentityServer4.
 • Meldingsvalidator: Løsning for validering av medisinske meldinger i helsenettet. I tillegg har vi behov for bistand til design og utvikling av sentrale infrastrukturkomponenter, bl.a.

 • API integrasjonsplattform: I forbindelse med anskaffelse og etablering av nytt nasjonalt AMK system, skal Norsk Helsenett etablere en API integrasjonsplattform. Denne integrasjonsplattformen skal tilgjengeliggjøre data fra ulike dataleverandører på en sikker og pålitelig måte.
 • API Management: Norsk Helsenett skal etablere en API Management løsning som skal ivareta livsyklus for de api’ene vi tilbyr til aktører i helsesektoren


KRAV TIL KOMPETANSE
Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:

 • .NET Core og C#
 • Databaseteknologi (primært MS SQLServer)
 • Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (React, Angular)
 • God kompetanse på design, utvikling og forvaltning av ulike api’er (WCF, REST, FHIR)
 • Praktisk erfaring med moderne støtteverktøy som f.eks. TFS, Azure DevOps
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Kompetanse og erfaring med API Gateway/Management løsninger
 • Kompetanse og erfaring med bruk og utvikling på integrasjonsplattformer
 • Kompetanse og erfaring med kontainerteknologi og Kubernetes
 • Kompetanse og erfaring fra sikkerhetsprotokoller (IdentityServer4, OAuth, OIDC) 
 • Kompetanse på software arkitektur 
 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
 • Erfaring med utvikling av systemer knyttet til meldingsutveksling i helsesektoren
 • Erfaring med integrasjoner mot eksterne aktører i helseforvaltningen
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD) og etablering/ forvaltning av linjer for bygging og deployment
 • Erfaring fra team-arbeid

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater kan bli intervjuet.

Required skills:
.NET Core MS SQL React Azure

Desired skills:
API Kubernetes

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

05.10.2020

Enddate

31.03.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00