Systemorientert design innen helsesektor - selvmordforebygging

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-05-4141
Published: 08.05.2020
Innledning og bakgrunn:

Helsedirektoratet skal utarbeide en visuell oversikt som viser hovedlinjene i innsatsen for å forebygge selvmord, og de ulike aktørenes bistand til selvmordsutsatte, deres pårørende og etterlatte. Formålet er å gi bedre innsikt og større forståelse av sammenhenger i et komplekst fagfelt med mange aktører. Målgruppen for oversikten er nasjonale myndigheter og offentlige og private tjenester og aktører innen selvmordsforebygging. Den skal benyttes som et grunnlag for å bedre tjenestene for selvmordsutsatte, deres pårørende og etterlatte (tjenesteutvikling), og være et av verktøyene for vurdering og prioriteringer innen området forebygging av selvmord (politikkutforming) på flere nivå.

Hva er bistanden:

Helsedirektoratet har behov for bistand til å designe en fremstilling av roller, oppgaver og ansvarsfordeling i det selvmordsforebyggende arbeidet. Dette skal benyttes til å understøtte en helhetlig og tverrfaglig utvikling i det selvmordsforebyggende arbeidet.  

En visualisert fremstilling skal gi følgende informasjon:

 • Aktører og tjenester som tilbyr støtte og hjelp til personer i selvmordsfare og deres pårørende innenfor den offentlige helsetjenesten, frivillig sektor og pårørende og brukerorganisasjoner, .
 • Hvilke aktører og tjenester brukeren kan kontakt ut fra antatt alvorlighetsgrad
 • Det skal synliggjøres hvilket ansvarsgrunnlag tjenestene har, samt hva som er veiledende og normerende god faglig praksis innenfor tjenestene
 • Hva som anses som beskyttelses- og risikofaktorer
 • Informasjonen skal kunne leses/forstås som en helhet, og samtidig kunne brytes ned i mer detaljerte beskrivelser
 • Fremstillingen skal opplevelse som relevant og brukervennlig
 • Sentrale elementer i framstillingen skal utformes slik at de også kan benyttes som illustrasjoner i dokumenter, informasjonsmateriell osv.

Bistanden skal utføres i tett samarbeid med relevant fagavdeling i Helsedirektoratet. I tillegg skal ulike målgrupper for tjenesten involveres i arbeidet. 

Helsedirektoratet fremskaffer informasjonen som skal benyttes i den visuelle fremstillingen, og deltar i utviklingsarbeidet.  Materialet er allerede delvis systematisert. 

Krav:

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 

 • Konsulenter skal ha formell utdanning og/eller erfaring med systemorientert design og tjenestedesign
 • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
 • Dokumentert erfaring med å involvere brukergrupper,  gjennomføre og bearbeide workshops

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

 • Erfaring med systemorientert design og tjenestedesign for offentlig sektor generelt og helse- og omsorgssektoren spesielt vektlegges.  
 • Erfaring med GIGA-mapping
 • Annen utdanning og erfaring som er hensiktsmessig for utførelsen av oppdraget vil vektlegges.
 • Kompetanse og erfaring fra helsesektoren generelt og selvmordsforebygging spesielt vektlegges

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater kan bli intervjuet.

 

Leveranse:

 • Produktet skal leveres i form av en elektronisk fil senest 1. august 2020.
 • Format må kunne benyttes som illustrasjon i digital kommunikasjon, i powerpoint og i skriftlig materiell. Visualisering må lages på en slik måte at kunde i etterkant selv kan gjøre endringer og oppdateringer  
 • Et foreløpig utkast til produkt må være Helsedirektoratet i hende senest tre uker før endelig leveranse.
 • Leverandør må organisere seg slik at fremdriften sikres ved at tidsfrister overholdes. Produktet som leveres skal være kvalitetssikret med hensyn til form, språk og innhold.

Delrapporter og rapportering underveis:

Leverandøren skal på oppdragsgivers forespørsel opplyse om oppdraget fremgang.

Samarbeid med Helsedirektoratet:

Produktet skal ikke publiseres før Helsedirektoratet har godkjent tidspunktet for publisering.

Eventuell opsjon:

Det kan bli aktuelt å utløse opsjon for å lage eventuelle tilleggskomponenter som ikke er beskrevet i dette dokumentet. Dette vil i så fall avtales skriftlig.

Required skills:
Systemorientert design Tjenestedesign Workshops

Desired skills:
Offentlig sektor Helse- og omsorgssektoren GIGA-mapping Helsesektor

Competence area

Design, Other

Location

remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.08.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 2020-11-26

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen som docker-konteinere.‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎ Alt orkestreres......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Kandidatene må......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00