UX utvikling av stordataløsning for helseregister

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-01-2029
Published: 06.01.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Registrene bruker denne informasjonen til å lage rapporter som er vesentlige for finansiering av politisk oppfølging av-  og styring av helsetjenestene som tilbys i landet. Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene til å lage over hundre ulike måneds-, kvartals- og årsrapporter.

Covid-19 pandemien har vist at det å få data raskt noen ganger er viktigere enn at de er revidert, spesielt i perioder der det er stor usikkerhet er det viktig å ha løpende oppdatering av situasjonen nasjonalt. Avdelingen har allerede etablert mottak og leveranser av data som gjøres hver dag, men vi ser at vi må etablere en ny grunnmur for innsamling og leveranse av data, en grunnmur som tar høyde for at situasjonen kan endre seg fra time til time.

Prosjektets mål er å etablere en løsning for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker og som ivaretar personvernet. Løsningen må ivareta brukernes behov på nye måter. Der man tidligere hadde manuelle rutiner for kvalitetssikring må vi i framtiden gi kvalitetsinnsikt basert på maskinlæring og avviksanalyser. Datavolumet forventes å øke tre til fire ganger i løpet av året.

Prosjektet har også mange tunge interessenter, med Storting som direkte lovgivende i en ende og private tilbydere av Elektronisk pasientjournal i en annen ende. Det vil være vesentlig å finne gode og pragmatiske løsninger sammen med disse aktørene.

Det er kritisk for prosjektet å ha gode folk til å kartlegge og håndtere krav og behov. Prosjektet vil ha en gjennomgående "Lean startup" tilnærming, der vi vil starte med å utvikle en MVP, og utvide med ny funksjonalitet fortløpende. Det betyr at kompetanse på tjeneste- og interaksjonsdesign er viktig gjennom hele prosjektet.

Rollene i teamet vil arbeide med å kartlegge brukerbehov, pains og gains sett i et tjenesteperspektiv og bruke denne innsikten sammen med utviklere til å utvikle demoer, prototyper og produkter som forbedrer hverdagen til de som jobber med data. Vi trenger hjelp til å designe arbeidsprosesser og kanaler mot brukerne og kundene - en tung del av dette vil være utvikling av brukergrensesnitt. Det vil også være behov for å hjelpe til i kommunikasjon ut mot interessenter.

Det er anledning for å levere 1-3 personer som utgjør et team. Dette skal tilsvare en 100% stilling.

Krav til kompetanse

Til dette arbeidet har vi behov for én eller flere faglig sterke designere som til sammen dekker rollene tjenestedesign, interaksjonsdesign og produktutvikling. Minst en av dere besitter god kompetanse på implementering av brukergrensesnitt og verktøy for prototyping. Dere har forståelse for både brukerens, kundens og utviklernes behov og klarer å kommunisere godt med alle tre. Dere er kjent med designsystem og forstår hvordan slikt bør overleveres til kunden, med opplæring av prosesser for vedlikehold av dette.

Generelle vurderingskriterier for alle tilbudte konsulenter

Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid med helsedata, sensitive data eller strenge krav til personvern og informasjonssikring, eller at konsulenten har interesse for og forutsetning for å enkelt kunne sette seg inn i dette.

Absolutte krav

 • Minst 3 års erfaring med interaksjonsdesign
 • Dokumentert kompetanse på grafisk design
 • Dokumentert erfaring med kartlegging av brukerbehov, pains og gains
 • Dokumentert erfaring med designmetodikk, som hypotesedrevet produktutvikling
 • Dokumentert erfaring med utvikling av demoer, prototyper og produkter
 • Dokumentert erfaring med brukertesting 
 • Dokumentert erfaring med design og implementering av brukergrensesnitt (semantisk web, HTML/CSS3 og universell utforming)

Evalueringskrav

 • Dokumentert erfaring med å gjennomføre workshops og strukturere innsamlet kunnskap på en slik at måte at det skaper verdi for teamet i videre arbeid
 • God kjennskap til GDPR er en fordel
 • Kjennskap til offentlig sektor
 • Erfaring fra arbeid med helsedata, sensitive data eller strenge krav til personvern og informasjonssikring

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Semantisk web HTML CSS3 Universell utforming

Desired skills:
GDPR

Competence area

Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.02.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

2x GIS-konsulent

Request ID: 21-01-7287 Published: 2021-01-22

  Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i samfunnet. Dette innebærer blant annet 113-nødsamtaler, koordinering av ressurser (f.eks. ambulanse), samarbeid med andre (f.eks. nødetater, sykehus og legevakt). Det er ønskelig å levere en best mulig løsning for optimal håndtering av henvendelser er å hjelpe operatøren med tidskritisk medisinsk veiledning og forslag til tiltak basert på tilgje......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2021-02-22
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-02-2021 12:00

Fullstack Utvikler

Request ID: 21-01-9975 Published: 2021-01-21

For vår kunde i helsesektoren, søker vi en Fullstack utvikler. Kunden har fått nye krav til å utvide og utbedre flere av deres datasystemer. I den sammenheng trenger kunden økt kapasitet i alt fra design til utvikling. Konsulenten(e) vil inngå i et team som arbeider med flere ulike nye og eksisterende systemer. Konsulenten(e) må kunne bidra i alle faser av utviklingen og vil ha en fremtredende rolle i teamet.   KRAV TIL KOMPETANSEAbsoluttkrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) *......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-15
Enddate
2021-10-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-01-2021 17:00