Request ID: 20-11-1431
Published: 23.11.2020

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 2 UX-researchere til å gjøre innledende innsiktsarbeid i prosjektet 'Digital assistent.'

Prosjektet går ut på å finne frem til robuste interaksjonsmønstre som fungerer på tvers av offentlige løsninger. Hittil har det vært manglende fokus på helheten i design av offentlige tjenester. Vi trenger nye måter å løse dialogen med brukerne på hvor vi løser konkrete designutfordringer på tvers av ulike etater sine domener. For å kunne si noe om hvordan disse interaksjonsmønstrene bør være trenger vi mer innsikt i brukerbehovene til innbyggerne. Dette vil igjen kunne hjelpe oss med å svare på hvordan vi «etablerer en enklere tilgang til egne data, målrettet og riktig informasjon til brukeren og sikre at tjenester er persontilpasset». Som igjen vil føre til flere proaktive tjenester og forenklet dialog med innbygger.

For å lykkes med ambisjonen om å lage løsninger på tvers må kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. I dette prosjektet vil forankring og tett samarbeid med interne og andre etater være avgjørende for å komme frem til realiserbare løsninger. 

Denne anskaffelsen har som formål å gi oss nok innsikt i innbyggernes behov slik at vi etterfølgende kan utarbeide konsepter som faktisk har effekt. Oppdraget innebærer også å gjøre desk research slik som å kartlegge relevant innsikt gjort av andre og se på teknologiske muligheter (slik som AI) til å løse utfordringen med å få tjenester til å henge bedre sammen på tvers.

Tidligere innsikt i brukerbehov hos innbyggerne viser at innbyggerne etterlyser en kontakt med det offentlige som er rask, effektiv og friksjonsfri, og det etterlyses blant annet digital sømløshet mellom offentlige virksomheter.

Dette gir oss en overordnet idé om hvor utfordringene ligger, men det er samtidig mye vi ikke har innsikt i. Dette er noe av det vi tenker innsikten skal svare på: 

 • Hva er det som konkret er utfordringene med dagens interaksjonsmønster i offentlige digitale løsninger? Både fellesløsningene og andre.
 • Hvor forventer innbyggerne å møte det offentlige digitalt?
 • Tillit til offentlige løsninger vs private – bør det offentlige ha styr på dataene selv?
 • Hva kan AI og roboter løse og hva kan de ikke løse? Hva blir digitale assistenter brukt til i dag og kan dette sammenliknes med det vi skal løse?
 • Eksempler fra andre land som får til tjenester på tvers av det offentlige? Hva kjennetegner disse?

Konsulentene skal ha hovedansvar for innsiktsarbeid i tidlig fase av prosjektet og oppgavene vil være:

 • Lage undersøkelsesspørsmål/hypoteser og planlegge undersøkelsene
 • Utarbeide rekrutteringskriterier som skal tas videre til rekrutteringsbyrå
 • Gjennomføring semistrukturerte dybdeintervju med innbyggere 
 • Dokumentere funn underveis
 • Analyse av intervjuer og annen brukerinnsikt. Utarbeide en presentasjon/innsiktsrapport.

Kvalifikasjoner tilbudte konsulenter:

 • Spisskompetanse på brukerinnsikt i tidlig fase
 • Kan visualisere og formidle funn av brukerinnsikt
 • Erfaring med utvikling av hypoteser og undersøkelsesspørsmål
 • Dokumentert erfaring fra arbeid med gjennomføring av intervjuer og analysearbeid, og kartlegging av liknende type brukerinnsikt
 • Kjennskap til, og forståelse for offentlig sektor, digitalisering og offentlige digitale tjenester

Konsulentene som skal inn hos Digitaliseringsdirektoratet må forplikte seg til dette oppdraget til vedståelsesfristen 21.12.2020.

Ved søknad trenger vi CV i Word format samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Design

Location

Oslo

Workload

80%

Startdate

06.01.2021

Enddate

05.03.2021

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00