Request ID: 22-01-8570
Published: 11.01.2022

Handelshøyskolen BI har behov for konsulentbistand 1 ressurs til et spennende prosjekt – Tech Lead. Degree Planning prosjektet skal etablere ny og forbedret støtte for individuelle utdanningsplaner og kursoppmelding, samt støtte omkringliggende studieadministrative verdikjede.

Tech lead rolle i 100% i 3-4 mnd. varighet, med mulighet for forlengelse ut 2022 og 2023. Konsulenter med tilgjengelighet fra 50%, fortrinnsvis som kan økes over tid, kan også vurderes.

Konsulenten skal jobbe med å analysere og utrede løsningskomponenter i og rundt BIs studieadministrative kjernesystem Banner. Konsulenten skal også bidra til utarbeidelse av målarkitektur for studentinformasjonssystemer (SIS).

Banner er BIs autorative ERP-løsning for studiegjennomføring basert på en Oracle plattform med forretningslogikk i PL/SQL og et relativt nytt java-lag på toppen.

Følgende kjernefunksjonalitet omfattes av løsningen:

 • Program og kurs (definisjon av innhold og struktur)
 • Opptak og innpassing av studenter (kvalifikasjoner, tilpasning av studieplan til en individuell utdanningsplan, valgkurs og utveksling)
 • Gjennomføring av kurs både individuelt og som en del av et program (administrativ gjennomføring samt tilordning av studenter)
 • Timeplanlegging (når og hvor klassene gjennomføres, med hvilke fagressurser og i hvilken form)
 • Eksamensplanlegging (kvalifisere krav til å gå opp til eksamen, individuelle tilpasninger, hvem skal sensurere, hvor mange og innen hvilke frister, begrunnelser og klager)
 • Progresjon (karakterer på kursnivå og tilstrekkelig akademisk progresjon på programnivå til opprykk)
 • Utskriving og bevis på progresjon (endelig Vitnemål, karakterutskrifter, sammensetting av grad basert på progresjon fra andre institusjoner)

Banner har gjennom mange år fått omfattende tilpasninger og tilleggskomponenter hos BI, og som helt eller delvis har gått ut på dato. Her ligger de funksjonelle og tekniske hovedutfordringene til prosjektet. Målsetningen er å etablere ny modulbasert tilleggsfunksjonalitet på ny arkitektur etter prinsipper som forenkler videreutvikling og forvaltning.

Om rollen og arbeidsoppgaver:

Konsulenten skal sammen med hovedarkitekten (intern) lede arbeidet med teknisk løsningsstrategi for prosjektet. Videre skal konsulenten arbeide sammen med både funksjonelt og teknisk team om å detaljere teknisk as-is, gap-analyse, samt krav og løsninger.

Bistand til kostnadsestimering vil være sentralt.

Etter sannsynlig beslutning i april om gjennomføringsfase, forutsettes konsulenten å lede videre detaljdesign og teknisk ledelse av utviklerteam (både onsite og nearshore/offshore) som må onboardes (etter anskaffelse og da sannsynligvis over sommeren).

Konsulenten skal jobbe med tekniske ressurser (SME’er) på området i et team men da disse har begrenset kapasitet er det forventet at konsulenten er i lead på oppgaven.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Praksis fra arbeide med virksomhetsarkitektur, ikke kun løsningsarkitektur Vant til å diskutere med forretning hvordan man løser forretningsoppgaver med teknisk støtte
 • Dokumentert erfaring fra utarbeidelse av målbilder og løsningsstrategier Erfaring fra kostandsestimering og nyttestyring
 • Erfaring med moderne arkitekturprinsipper og løsningsdesign
 • Erfaring med å lede utviklingsprosjekter som team-lead på tvers av ulike tekniske og funksjonelle strømmer
 • God kompetanse på relasjonsdatabaser, datastrukturer og dataanalyse Det er ønskelig at konsulenten kan lese Oracle SQL, PL/SQL (for analyse og forståelse av funksjonalitet som skal erstattes)
 • Det er ønskelig med høyere teknisk utdannelse

Personlige egenskaper

 • Forretningsorientert
 • Sterke analytiske evner, god på struktur og detaljorientert tilnærming Selvgående og fremoverlent til å lære og forbedre prosessen
 • Rask til å spørre SMEer og tilegne seg informasjon på en effektiv måte God til å navigere i nye organisasjoner
 • Effektiv kommunikasjon på norsk og engelsk

Required skills:
Oracle SQL PL/SQL

Competence area

Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00